Aanvullende Informatie

Verzameld door StemwijzerKatwijk.nl


Onderwerpen
      - Duinvallei: 
           - Verdiepen/Verleggen N206
           - Rijnlandroute/RGL
           - Westerbaan
      - Masterplan Katwijk:
           - Cultuurhuis, Bioscoop/Theater
           - Zeejachthaven
           - Vliegkamp Valkenburg
      - Nieuwe wet Alcohol en Wet Jeugd- en Thuiszorg
      - Winkelopeningstijden/Zondagrust
      - Tegenprestatie uitkeringsgerechtigden
      - Gemeentelijke Fusies
      - Sociale woningbouw/Scheefwonen
      - Windmolens/E-auto
      - Leiden Bio Science Park
      - Schuldhulpverlening
Voor ons en uw beeldvorming hebben wij informatie getracht te achterhalen over een aantal onderwerpen. Dit hebben we op een zo adequaat en objectieve mogelijke wijze uitgevoerd.

Delen van deze informatie is per onderwerp in de stemwijzer toegevoegd bij de betreffende vraag. Evenals de toelichtingen van elke partij per vraag.

Heeft u opmerkingen, schroom niet en stuur een e-mail.Duinvallei

In het project 'Duinvallei' omvat onder meer de projecten:
      - Verdieping/Verleggen van de N206, al dan niet met een tunnel
      - De Rijnlandroute/RGL
      - Het doorstrekken van de Westerbaan naar de Meeuwenlaan
      - Zanderij Woningbouw wel/niet commerciële voorzieningen

"De verlegging en verdieping van de N206 blijft mogelijk. Ook de voorbereidende werkzaamheden voor aanleg van de Westerbaan kunnen doorgaan.

De wijk ligt tussen de N206, de Cantineweg (de duinen) en wijk 'De Koestal'. Het stedenbouwkundig plan voor de uitbreidingswijk Zanderij-Westerbaan is ontworpen in de 90'er jaren. In december 2005 heeft de gemeenteraad ingestemd met een aanpassing voor uitbreiding van dit plan: Duinvallei. De raad heeft in 2011 een positief besluit genomen over de verlegging en verdieping van de N206.

Voor Zanderij-Westerbaan is het bestemmingsplan definitief. Het bestemmingsplan voor Duinvallei moet nog worden opgesteld."

Bron: Gemeente Katwijk, Project Duinvallei. (z.d.) Geraadpleegd op 11-2-2014. http://www.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/projecten/katwijk-aan-de-rijn/duinvallei-inclusief-zanderij-westerbaan

Interesse in andere (bouw)projecten in ons dorp, zie website gemeente Katwijk / wonen-verkeer-en-leefomgeving / projecten

     


Duinvallei: Verdiepen/Verleggen N206

"De N206 wordt op het weggedeelte tussen de N441 en het Zeewegviaduct verlegd en gedeeltelijk verdiept. De N206 krijgt bij de huidige aansluiting bij de Molentuinweg een ongelijkvloerse kruising voor busverkeer, fietsers en voetgangers. De Molentuinweg krijg een nieuwe aansluiting ter hoogte van de N441. Hier komt de tweede ongelijkvloerse kruising. Dit project is nauw verbonden met de bouwlocatie Duinvallei.

De gemeente werkt in dit project samen met de Provincie Zuid-Holland. De provincie betaalt mee aan de uitvoering van het plan.

Van de provincie Zuid-Holland moet de provinciale weg ontworpen worden als regionale stroomweg met een ontwerpsnelheid van 90 km/uur. Met het verdiepen en verschuiven van dit gedeelte N206 kunnen alle verkeersaansluitingen ongelijkvloers gemaakt worden. Op deze manier sluit dit deel van de N206 beter aan op de RijnlandRoute. Dit verbetert de doorstroming en de bereikbaarheid."

Bron: Gemeente Katwijk, Project verdiepen/verleggen N206. (z.d.) Geraadpleegd op 11-2-2014. http://www.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/verkeer/katwijk-bereikbaar/verdiepen-verleggen-n206

     


Duinvallei: Rijnlandroute

"De RijnlandRoute is de nieuwe wegverbinding tussen de A4, de A44 met een aansluiting op de N206 nabij de Wassenaarseweg. De RijnlandRoute is een project van provincie Zuid-Holland, waarin het Rijk, de verschillende gemeentes en de Regio Holland Rijnland adviseren en samenwerken. De RijnlandRoute wordt betaald door het rijk, provincie Zuid-Holland en de regiogemeenten (via het Regionale Investeringsfonds RIF).
Naar verwachting start de aanleg van de RijnlandRoute (RLR) eind 2015. De eerste delen worden in 2020 opengesteld."

Bron: Gemeente Katwijk, Project verdiepen/verleggen N206. (z.d.) Geraadpleegd op 11-2-2014. http://www.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/verkeer/katwijk-bereikbaar/rijnlandroute

Zie ook eerdere berichten. LBSP, Project Rijnlandroute. (16 mei 2012) Geraadpleegd op 27-2-2014. http://www.leidenbiosciencepark.nl/news/news_item/t/in_2014_new_road_rijnlandroute_will_go_ahead


     


Duinvallei: Rijnlandroute (RLR) is niet RGL

De Rijnlandroute (onderdeel van project Duinvallei) is niet de Rijn-Gouwe lijn. De Rijn Gouwe Lijn is een tramverbinding van Alphen aan de Rijn/Gouda via Leiden naar Katwijk en Noordwijk. Dit project is in mei 2012 door de provincie van tafel gehaald en in januari 2013 definitief beëindigd. De voordelen van dit traject waren: een extra verbinding van openbaar vervoer tussen de kust en het binnenland. Het is een extra mogelijkheid voor beter woon-werkverkeer. Het bevordert en trekt meer dagjes mensen, toerisme en binnenlands verkeer aan. De nadelen van dit traject waren: een overvloed aan bezoekers met alle bijkomstigheden van dien waaronder meer verkeer/reizigersdrukte, criminaliteit en overlast van het traject zelf. In Leiden was bepaald dat de burgers het traject niet zullen horen, voelen of ruiken. Over het traject in Katwijk zijn zulke afspraken niet bekend. De annulering heeft een golf van opluchting gebracht. Resultaat: door het schrappen van de Rijn-GouweLijn is nu ongeveer 450 miljoen beschikbaar voor investeringen in de Rijnlandroute.

De Rijnlandroute wordt nu een belangrijkere focus: "Rijk en provincie vinden het belangrijk om te investeren in hoogwaardig openbaar vervoer in dit gebied, omdat het een groeiregio betreft: de bevolking neemt hier toe en de economische potentie is relatief groot. Ontlasting van het wegennet is wenselijk omdat er in het gebied grote knelpunten zijn. Uit onderzoek is gebleken dat het openbaar vervoer op de oost-westas verbetering behoeft. Daarnaast is het voor de woningbouwontwikkeling bij Valkenburg noodzakelijk dat het gebied door openbaar vervoer wordt ontsloten."

De RijnGouweLijn is vervangen door zogeheten HOV-NET (Hoogwaardig Openbaar Vervoer NETwerk).

De 'effecten voor de reiziger' zijn volgens Ecorycs - advies/onderzoeksdienst die HOV-NET heeft onderzocht in opdracht van Provincie Zuid-Holland - als volgt: "Kenmerk van een ontsluitend busnetwerk is dat op relatief veel plaatsen wordt gehalteerd en dat er sprake kan zijn van meerdere routes om zoveel mogelijk reizigers te bedienen. Kenmerkend voor een verbindend systeem is dat bussen veelal geconcentreerd worden op een route waarop het aantal haltes beperkt is. De rijtijden (de tijd die de bus erover doet) zijn in een verbindend systeem korter dan in een ontsluitend systeem. Ook neemt de gemiddelde wachttijd (de tijd tot de eerstvolgende bus) vaak af als gevolg van de concentratie van bussen op een route met hogere frequenties tot gevolg. Daar staat tegenover dat de voor - en natransporttijd (de tijd van herkomst, bijvoorbeeld de woning, tot de halte / de tijd tot de bestemming, bijvoorbeeld de werklocatie, vanaf de halte waar de bus wordt verlaten) vaak toeneemt. Er is sprake van minder haltes ten opzichte van de verbindende structuur waardoor gemiddeld de tijd toeneemt om deze te bereiken. Of een reiziger per saldo een kortere reistijd heeft hangt in sterke mate af van de vraag of de extra voor - en natransporttijd gecompenseerd wordt door een kortere wachttijd en rijtijd." (Ecorys, 2012, p22)

Bronnen:
Provincie Zuid Holland, Project RijnGouwelijn. (z.d.) Geraadpleegd op 11-2-2014. http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_e_thema_verkeer-vervoer/content_openbaar_vervoer/c_e_thema_verkeer-rijngouwelijn.htm

VVD Katwijk, Project HOV-NET. (21 mei 2013) Geraadpleegd op 27-2-2014. http://www.vvdkatwijk.nl/actueel_13925/56302/

Gemeente Katwijk, Project HOV-NET. (z.d.) Geraadpleegd op 27-2-2014.http://www.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/verkeer/katwijk-bereikbaar/hoogwaardig-openbaar-vervoer-netwerk/


Dusseldorp, K. Vervoort, K. Spit, W. (15 augustus 2012). MKBA HOV-NET Zuid-Holland Noord. , (7 juli 2005). Ecorycs, p. 22. http://www.ecorys.nl/contents/uploads/factsheets/339_1.pdf" TARGET="_blank

     


Duinvallei: Westerbaan

De Westerbaan is verbonden met de Natura 2000 en nog meer Reikwijdtes, Notities, voorwaarden etc.

Twee citaten uit onderzoeksrapport 'Notie Reikwijdte: Katwijk planMER Directe Wegverbinding Westerbaan met Meeuwenlaan' ter onderbouwing om de Westerbaan open te houden en door laten steken naar de Meeuwenlaan: "Ontbreken verbinding Westerbaan-Meeuwenlaan leidt tot toename verkeer in Zanderij. Bij afwezigheid van een direct verbindende weg tussen de Westerbaan en de Meeuwenlaan dan wel Koningin Julianalaan zoekt het verkeer een route via de wijk. De route voert dan vanaf de Westerbaan via de Parnassia (Noord) en de Zilverschoon naar de Koningin Julianalaan. De verkeersintensiteit op de Zilverschoon (tussen Parnassia en Koningin Julianalaan loopt dan op van 2.800 tot 7.000 mvt/etmaal 1). De verkeersintensiteit op de Parnassia (tussen Zilverschoon en Westerbaan) loopt dan op van 1.230 tot 5.100 mvt/etmaal. Dergelijke hoge verkeersintensiteiten zijn niet acceptabel..." (p.55)

"Binnen het gemeentelijk duinterrein is voldoende areaal beschikbaar om (ten koste van met name overwoekerend, niet-beschermd duinroosstruweel) nieuwe grijze duinvegetaties te ontwikkelen. Het meest westelijke deel van het gemeentelijke duingebied is daarvoor het meest geschikt vanwege de relatief grote invloed van de zeewind, de grotere afstand tot een belangrijke stikstofbron (agrarisch grondgebruik ten oosten van het duingebied) en de ligging te midden van een omvangrijk areaal bestaand, goed ontwikkelde grijze duinen. Genoemde kwaliteitsaspecten betekenen dus tevens een meerwaarde ten opzichte van het grijze duinareaal dat buiten het Natura 2000 komt te liggen bij de definitieve grens aanwijzing." (p.59)

Bronnen:
Aa, H.G. van der, Riet, J.M. van (4 april 2012). Katwijk planMER Directe Wegverbinding Westerbaan met Meeuwenlaan. p.55, p.59. http://www.katwijk.nl/fileadmin/afbeeldingen/Bestanden/Wonen_Vrkr_Leefomg/Wegverbinding_Westerbaan_met_Meeuwenlaan.pdf


Gemeente Katwijk. Project Westerbaan. (z.d.) Geraadpleegd op 27 februari 2014. http://www.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/verkeer/katwijk-bereikbaar/westerbaan/#c1915

Dichtbij.nl. Vaststellen grens Natura 2000 gebied. (22 december 2012) Geraadpleegd op 17 februari 2014. http://www.dichtbij.nl/duin-en-bollenstreek/regionaal-nieuws/artikel/2570527/vaststellen-grens-natura-2000gebied.aspx

     


Masterplan Katwijk

In het masterplan staat onder meer beschreven dat Katwijk zich voorbereidt op een inwoners aantal in de toekomst van ca. 80.000 en ruim 1,5 miljoen aan bezoekers per jaar. Versterken van het aanbod aan winkels, horeca en andere voorzieningen zoals verblijf- en recreatiemogelijkheden zijn hiervoor nodig.

Een van de zogenoemde 'ingrepen' is de realisatie van diverse infrastructurele aanpassingen, waarbij de kustparkeergarage (de Dijk in Duingarage) centraal staat en een mogelijk autovrij Centrumgebied. Daarnaast bebouwing van bijvoorbeeld een 'Katwijks Cultuurhuis' met bibliotheekfunctie aan het Andreasplein of Baljuwpleinen. En een Theater/Bioscoop/Ccongresfunctie met parkeren op locaties als de gemeentewerf, het strandplein, de brandweerkazerne of de visserijschool.

Zie voor details de pdf 'Raadbesluit Varianten Masterplan' waarbij de voorkeur uitgaat naar het zogenoemde 'Netwerk' variant.

Bron: Gemeente Katwijk, Masterplan. (z.d.) Geraadpleegd op 5-2-2014. http://www.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/projecten/masterplan-katwijk-aan-zee

Ter Indicatie: Bioscoop Lido Leiden heeft 4 zalen met totaal 682 zitplaatsen.
Bron: Bios Agenda Leiden. Geraadpleegd 25 februari 2014. http://www.biosagenda.nl/bioscoop-contact_lido_178.html

Interesse in andere (bouw)projecten in ons dorp, zie website gemeente Katwijk / wonen-verkeer-en-leefomgeving / projecten

     


Zeejachthaven

"De berichtgeving in een regionaal dagblad waarbij het leek dat het dossier was gesloten, was wellicht wat verwarrend. Het dossier is niet gesloten, maar de gemeente laat uitwerking van de plannen verder over aan anderen. Zij speelt niet langer een actieve rol als projectpartner."

Bron: Gemeente Katwijk. Project Zeejachthaven. (z.d.) Geraadpleegd op 28 februari 2014. http://www.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/projecten/katwijk-aan-zee/zeejachthaven/

Interesse in andere (bouw)projecten in ons dorp, zie website gemeente Katwijk / wonen-verkeer-en-leefomgeving / projecten

     


Nieuwe wet Alcohol

Per 1 januari jl. is een nieuwe wet van kracht op de Drank- en Horecawet. Zo is de leeftijdsgrens verhoogd van 16 naar 18 jaar. Nu geldt géén alcohol verkoop, bezitten of nuttigen aan/door jongeren onder de 18 jaar. Geen onderscheid tussen zwakke en sterke dranken.

Ook geldt geen verkoop meer van tabaksproducten aan jongeren onder de 18 jaar en een identificatieverplichting tot 25 jaar, voor zowel de alcohol als de tabakswet. Een boete kan oplopen tot €4.500,- voor uitbaters, een tijdelijke sluiting na 3 overtredingen. Voor de jongeren zelf geldt een boete van €90,- tot 16 jaar €45,-. Voor meer informatie zie de bron.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/alcohol-in-de-wet

     


Nieuwe wet Jeugd- en Thuiszorg

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt zorg, begeleiding en ondersteuning geregeld voor jongeren en thuiszorg van ouderen en gehandicapten. Per 1 januari 2015 wordt deze 'zorgwet' overgedragen van het landelijk naar gemeente niveau. Het rijk beoogt hiermee meer gerichter zorg te verlenen, juist aan diegene die het het hardste nodig hebben.

De wet richt zich op: Langer thuis kunnen blijven wonen, burgerparticipatie door nemen van eigen verantwoordelijkheid, zorg op maat door strikter en fraudebestendig persoonlijke budgetbepaling door de gemeente, oprichten van sociale wijkteams, de gemeentes bieden ondersteuning bij de aanvraag en benutten de bijzondere bijstand regelingen als vangnet, in plaats van de landelijke inkomstenregelingen (die komen te vervallen in 2017).

Verdere details: Hulpmiddelen worden verplicht hergebruikt. Er komt een inkomensafhankelijke beperking, voor bestaande cliënten vanaf 2015. Hulpmiddelen verstrekking valt onder de zorgverzekeringswet (Zvw) en WMO. De aanspraak op dagbesteding vervalt. Bij een persoonlijke zorgindicatie korter dan zes maanden vervalt het recht op zorg. De norm zorg per week wordt verhoogd van 60 naar 90 minuten, etc.. Zie voor meer informatie:

Bron: Atlas van Zorg & Hulp. Ontwikkelingen in de zorg en hulp 2013-2017. (z.d.) Geraadpleegd op 6-2-2014. http://www.zorghulpatlas.nl/zorghulpnieuws/ontwikkelingen-2013

     


Winkelopeningstijden/Zondagsrust

De zondagsrust is een eeuwenoud christelijk gebruik. Een van de tien geboden stelt dat de dag van de heer geheiligd moet worden. De Romeinse keizer Constantijn besloot in het jaar 321 na Christus dat dit de zondag moest zijn.
De huidige zondagwet dateert uit 1953, de naoorlogse periode van 'tucht en ascese', zoals de beroemde historicus Ernst Kossmann deze jaren omschreef. Nederland was nog voornamelijk een gelovig, verzuild land dat zich bezighield met de wederopbouw. De bepalingen liegen er niet om: Het werd bijvoorbeeld verboden op zondag voor 13 uur betrokken te zijn bij openbare vermakelijkheden, optochten of bijeenkomsten. Niet iedereen was het met de wet eens. Nederland zou dodelijk saai worden, zo vreesden tegenstanders.
Aan het begin van de twintigste eeuw had Nederland nog geen winkelwet. Iedere gemeente koos zelf wanneer winkels open mochten zijn. Omdat dit in het ene dorp later was dan in het andere, waren niet alle middenstanders blij met deze situatie. Maar pogingen om tot een landelijke sluitingstijd te komen, werden ook door winkeliers afgewezen, zoals in 1910: 'Zoo zal men na negenen in een koffiehuis geen sigaar voor zichzelf, geen saucijsjes voor zijn vrouw kunnen koopen'. In 1930 kwam het toch tot een regeling. De openingstijden werden doordeweeks vastgesteld op 05.00 - 20.00 uur, op zaterdag moest om 22.00 uur worden gesloten. In de jaren dertig mochten winkels ook af en toe op zondag open zijn.

Bron: Geschiedenis innl. Zondagsrust. (z.d.) Geraadpleegd op 2 maart 2014. http://www.innl.nl/page/1618/nl

     


Tegenprestatie uitkeringsgerechtigden

"De gemeente kan u verplichten om een tegenprestatie naar vermogen uit te voeren. Deze tegenprestatie hoeft niets te maken te hebben met uw arbeidsinschakeling. De verplichting geldt voor iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, vanaf het moment dat u zich gemeld heeft voor bijstand. Als u gehuwd bent, geldt deze verplichting ook voor uw partner. De gemeente kan besluiten geen tegenprestatie te vragen of kan iemand een ontheffing verlenen. Het werk dat u als tegenprestatie moet verrichten, heeft de volgende kenmerken:

- Het werk is niet bedoeld als reïntegratieinstrument en hoeft dus niet bij te dagen aan uw arbeidsinschakeling.
- Het werk mag niet in de weg staan aan uw reïntegratie.
- De duur van het werk en de hoeveelheid zijn in principe altijd beperkt.
- Het gaat om werk dat naast of in aanvulling op gewoon werk wordt verricht. Het werk mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Bovendien moet het werk zijn waar niemand loon voor wil betalen.

- U moet in staat zijn om het werk te verrichten en de taken moeten te combineren zijn met eventuele zorgtaken voor verzorgingsbehoevende gezinsleden.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg kunnen niet onder de tegenprestatie vallen." (KluwerSchulink, 2014) >> Update, zie tweede bron.

Het is afhankelijk van de Gemeente waar u woonachtig bent. De Gemeente bepaalt wat zij van u vragen als tegenprestatie naar vermogen. En wat de consequenties zijn wanneer niet aan deze verplichting wordt voldaan.

Bronnen:
KluwerSchulink. Recht op Bijstand.nl (2014) Geraadpleegd op 17 februari 2014. http://katwijk.rechtopbijstand.nl/inhoud?pid=2623

Reformatorisch Dagblad. Mantelzorg mag straks ook als tegenprestatie. (3 februari 2014) Geraadpleegd op 17 februari 2014. http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/akkoord_over_bijstand_mantelzorg_mag_straks_ook_als_tegenprestatie_1_803011

ChristenUnie Katwijk. (12 januari 2014) Geraadpleegd op 28 februari 2014.http://www.christenuniekatwijk.nl/2012/01/regels-voor-bijstand-gewijzigd/

Movisie. Tegenprestatie naar vermogen (6 december 2013) Geraadpleegd op 17 februari 2014. http://www.movisie.nl/artikel/tegenprestatie-naar-vermogen-pro%E2%80%99s-contra%E2%80%99s


     


Vliegkamp Valkenburg

Van militair vliegveld, gebouwd eind jaren 30, gesloten in 2006. Nu is het een prachtige locatie voor zweefvliegers, musicals, rommelmarkten, een nucleaire top en andere activiteiten die van tijdelijke aard zijn. Is het straks een woonwijk met 4200 tot 5000 woningen?

Om een indruk te geven van de omvang van zo'n project een citaat uit 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau van maart 2013': "In de gemeente Katwijk worden op meerdere locaties woningen gebouwd. Het grootste woningbouwproject, na Locatie Valkenburg, is woningbouwproject 't Duyfrak in Valkenburg met circa 760 woningen. Dit project bestaat uit zes deelplannen,...". "Ook de gemeente Katwijk merkt dat de lokale woningmarkt als gevolg van de crisis is veranderd heeft daarom een nieuwe woonvisie opgesteld: Woonvisie Katwijk 2012-2017". "Niettemin blijft de behoefte aan woningen in de provincie Zuid-Holland in het algemeen, en in de regio Holland Rijnland in het bijzonder, op de lange termijn groot. De ontwikkeling van de Locatie Valkenburg blijft daarmee een belangrijke pijler in de realisatie van de kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte in de regio Holland Rijnland. (p.32-33).

Bron: Artz, T. Egging, M.J. (20 maart 2013) Grootschalige (her)ontwikkeling Locatie Valkenburg. Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Grootschalige (her)ontwikkeling Locatie Valkenburg.

Op en rondom het terrein van voormalig Marinevliegkamp Valkenburg komt een nieuwe, energieneutrale en internationaal georiënteerde woonwijk met maximaal 5.000 woningen, een werkpark, (commerciële) voorzieningen en recreatiemogelijkheden. (Gemeente Katwijk)

In november 2012 is het concept Masterplan vrijgegeven voor consultatie. Dit masterplan is de voorloper van het bestemmingsplan. Het RVOB en Katwijk werken momenteel aan de totstandkoming van een Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Een SOK met de gemeente Katwijk op basis van het Masterplan, inclusief een sluitende business case als opmaat voor het bestemmingsplan. Het RVOB blijft eigenaar van het terrein tot een overdracht plaatsvindt aan de nieuwe gebruiker(s). Realisatie naar verwachting 2017. (RVOB).

Let wel de gemeente en de gemeenteraad stellen het Masterplan vast.

Bronnen:
Gemeente Katwijk. Project Valkenburg. (z.d.) Geraadpleegd op 27 februari 2014. http://www.locatievalkenburg.nl/default.aspx

RVOB (RijksVastgoed- en OntwikkelingsBedrijf). Marinevliegkamp Valkenburg (z.d.) Geraadpleegd op 28 februari 2014.http://www.rvob.nl/projecten/actuele_projecten/marinevliegkamp_valkenburg en document

RVOB (RijksVastgoed- en OntwikkelingsBedrijf). Marinevliegkamp Valkenburg (z.d.) Geraadpleegd op 28 februari 2014. http://www.rvob.nl/domeinenoz_sites/objects/a64/32k/2da2716ba3b277794953bf2bd4ac1/rvob_0513_1208_sheets_ontwikkeling__valkenburg.pdf


Interesse in andere (bouw)projecten in ons dorp, zie website gemeente Katwijk / wonen-verkeer-en-leefomgeving / projecten

     


Leiden Bio Science Park

"Het Bio Science Park gaat de vestigingscriteria verruimen. Dat zijn de provincie Zuid-Holland, de Universiteit Leiden en de gemeenten Leiden en Oegstgeest overeengekomen. Naast bedrijven in de Life Sciences mogen vanaf nu ook bedrijven in de Health sector zich vestigen op het park. Daarmee wil het mee blijven draaien in de wereldtop." (Leiden.nu, 24-01-2014)

De 'tijdelijke Duwo huizen' -aan de West kant van de A44, Noord kant van de N206 - liggen inmiddels (vandaag 28 februari 2014) al tegen de vlakkte.

Bronnen:
Artikelen over uitbreiding van LBSP: Leidsch Dagblad, LBSP (14 december 2012) Geraadpleegd op 27-2-2014. http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/duinenbollen/article19583743.ece

Key to Discovery, LBSP, zie m.n. pagina 31/44. (14 december 2012) Geraadpleegd op 27-2-2014. http://www.leidenciencepark.nl/uploads/downloads/brochure_leiden_bio_science_park_nl.pdf

Leiden.nu. Waarom het Bio Science Park een breder profiel kiest. (24 januari 2014) Geraadpleegd op 28-2-2014.http://www.leiden.nu/wetenschapkennis/waarom-het-bio-science-park-een-breder-profiel-kiest


     


Gemeentelijke Fusies

Momenteel zoeken alle gemeentes naar wegen waar voorzieningen en diensten efficiënter en/of goedkoper aangeboden kunnen worden. Zo ook Katwijk is hierdoor al meerdere samenwerkingen aangegaan met omliggende gemeenten. Waaronder:

- Gemeentewerf met Noordwijk
- Belastingsamenwerking met Rijnland, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude
- Gladheidbestrijding met Tylingen en Noordwijk
- Politite cameratoezing met Noordwijk
- Archeologie met Noordwijk, Tylingen, Noordwijkerhout en Lisse
- Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs, de gehele Duin & Bollenstreek
- etc..

Bron: http://www.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/organisatie/regionale-samenwerking

     


Sociale woningbouw

Het huishoudinkomen is het gezamenlijke inkomen (verzamelinkomen) van de huurder en alle andere bewoners van de woonruimte. Alleen bewoners die op de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging op het adres staan ingeschreven, tellen mee. Bij de extra huurverhoging geldt het verzamelinkomen van 2 kalenderjaren eerder, dus in 2014 gaat het om het inkomen over 2012. Dit inkomen is namelijk definitief vastgesteld door de Belastingdienst. Voor de huurverhoging per 1 juli 2014 gaat het dus om het totaal verzamelinkomen over 2012 van alle bewoners die op 1 juli 2014 op het adres staan ingeschreven. Heeft u inwonende kinderen die op 1 januari nog geen 23 jaar waren? Dan telt van hen het inkomen tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon (ongeveer € 20.000) niet mee. Op die manier worden jongeren niet ontmoedigd om een bijbaantje te nemen. Tegen huurverhogingsvoorstellen van 4% of minder kunt u geen bezwaar maken op grond van uw inkomen.

De verhuurder vraagt een inkomensindicatie aan bij de Belastingdienst. De Belastingdienst meldt alleen een inkomensindicatie aan de verhuurder, niet wat de inhoud van die inkomensindicatie is. Vier categorieën.

- met de code N: huishoudinkomen 2012 is niet hoger dan € 34.085
- met code M: huishoudinkomen 2012 tussen € 34.085 en 43.602
- met code J: huishoudinkomen 2012 hoger dan € 43.602
- of met code O: inkomen 2012 is onbekend; dit betekent: inkomen 2012 is nihil

De extra huurverhoging geldt alleen voor sociale huurwoningen (niet vrije sector / huurwoningen met een gereguleerde huurovereenkomst). Voor geliberaliseerd verhuurde woningen geldt geen maximumpercentage waarmee de huur jaarlijks mag stijgen. Verhuurders mogen voor geliberaliseerd verhuurde woningen dan ook geen inkomensverklaringen opvragen. Heeft u een geliberaliseerd huurcontract en heeft uw verhuurder toch een inkomensindicatie voor uw woning opgevraagd bij de Belastingdienst? Daan kunt u dit schriftelijk melden aan de Belastingdienst.

Bron: Rijksoverheid. Inkomensafhankelijke Huurverhoging. (z.d.) Geraadpleegd op 20 februari 2014. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverhoging/extra-huurverhoging-hogere-inkomens-en-middeninkomens-informatie-voor-huurders

Slechts 60% van de sociale huurwoningen worden bewoond door deze doelgroep. In de overige 40% sociale huurwoningen wonen zogenaamde scheefwoners. Door de huurverhoging te koppelen aan het inkomen, stijgen de huren voor die mensen die eigenlijk niet meer in een sociale huurwoning zou moeten wonen (de scheefwoners). De minister zorgt daarmee voor de pushfactor. De projectontwikkelaars moeten de pullfactor voor hun rekening nemen: zorg voor een passend en dus betaalbaar aanbod aan huur - en koopwoningen in Katwijk. Als dat lukt ontstaat er doorstroming en kunnen weer nieuwe mensen uit de doelgroep een passende huurwoning krijgen. (Dit is best een scheve oplossing. Eerst push doorvoeren dan de pull afwachten.)

Bron: Gemeente Katwijk. Nieuwsbrief Woningmarkt Katwijk, pag.3. (1 november 2012) Geraadpleegd op 25 februari 2014.http://www.katwijk.nl/fileadmin/afbeeldingen/Nieuws/Nieuwsbrief_woningmarkt_Katwijk_november_2013.pdf

Gemeente Katwijk. Woonvisie Katwijk 2012-2017. (oktober 2012) Geraadpleegd op 25 februari 2014.http://www.katwijk.nl/fileadmin/afbeeldingen/Nieuws/Nieuwsbrief_woningmarkt_Katwijk_november_2013.pdf


     


Windmolens

"Het kabinet heeft een doelstelling van 16 procent duurzame energie in 2020 afgesproken. De inzet van windenergie op zee is één van die opties om deze doelstelling te halen. Om die reden vindt onderzoek plaats door de Rijksoverheid naar de haalbaarheid van windmolens op zee dichtbij de kust. Ook voor de Zuid-Hollandse kust wordt gekeken naar de mogelijkheid om windparken binnen de 12-mijlszone (22 kilometer) te realiseren, omdat naar verwachting daar windenergie goedkoper kan worden gerealiseerd.
Samen met kustgemeenten als Noordwijk, Zandvoort en Wassenaar, gaat Katwijk de strijd aan met het Rijk. Samen laten ze onderzoeken uitvoeren naar de financiële consequenties voor de lokale economie van het voorgenomen plan van minister Kamp."

Bron: Gemeente Katwijk. Windmolens (27 januari 2014) Geraadpleegd op 27 februari 2014. http://www.katwijk.nl/nc/nieuws/bericht/katwijk-wil-geen-windmolens-dicht-bij-kust

Voordelen:
- Windenergie is een groene energiebron.
- Windenergie is een duurzame bron.
- Grote beschikbaarheid.
- Zeelfvoorzienend worden, eigen elektriciteit te produceren burger, woongebouw of bedrijf.

Nadelen:
- Wind is onvoorspelbaar.
- Zijn windmolens rendabel?
- Geluidsniveau m.n. de grotere turbines.
- Esthetiek.
- Windturbines doden vogels.
- Beschadigingen/Reparaties zijn duur.

Bron: Plazilla / Wat is Duurzaam. Windmolens. Geraadpleegd op 27 februari 2014. http://plazilla.com/voor-en-nadelen-van-windenergie of http://www.wattisduurzaam.nl/overzicht-windenergie-de-voord-en-nadelen-van-energie-uit-wind/#voor

Ook duurzaam. De Electrische auto. Laatste telling 31-12-2013 rijden er ca. 30.000 e-personenauto's rond ten op zichte van 9 612 273 'gewone' auto's

Bron: RDW, Gegevensmodel op basis van aandrijflijn- en brandstofconcept. Geraadpleegd op 2 maart 2014. http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/stand-van-zaken/cijfers

CBS, Motorvoertuigen; aantal voertuigen en autodichtheid. Geraadpleegd op 2 maart 2014.http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7374hvv&D1=1,3&D2=0,8&D3=a&HDR=T&STB=G2,G1&VW=T


     


Schuldhulpverlening

Voor schuldhulpverlening komt u in aanmerking als u:
- Op orde zijn van de financiele huishouding:
  - overzicht van in- en uitgaven
  - rekeningen weer in betaalmodus
  - geen nieuwe schulden in verschiet
- ingeschreven bij de gemeente
- 18 jaar of ouder

Bron: Geraadpleegd op 4 maart 2014. http://www.geldzorgenondercontrole.nl &
http://www.katwijk.nl/werk-en-inkomen/schuldhulp


Voor de voedselbank komt u in aanmerking als u:
- 175 euro overhoudt na aftrek uitgaven en schulden
- samenwonende: 235 euro
- per kind tussen 13-18 jaar: 50 euro
- per kind tot 12 jaar: 25 euro

Voedselbank Katwijk sinds 2006
Locatie: Cleijn Duijn Plein 12

Bron: Geraadpleegd op 4 maart 2014. http://www.voedselbankkatwijk.nl

     

Sites:
Zie evt. ook nog de website van Omroep West met de Katijkse partijen met hun standpunten op een rij. http://www.omroepwest.nl/verkiezingen/gemeenten/katwijk

     StemwijzerKatwijk.nl biedt bovenstaande informatie aan ter aanvulling. Dit zo zorgvuldig mogelijk gedaan. U kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie. Sommige bronnen zijn zelfs onderhevig aan veranderingen van dag tot per dag, maand of jaar...

Politieke partijen

Klik op een partijlogo voor hun Standpunten.