VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)Afbeelding bron: www.vvdkatwijk.nl (13-02-2014)

Link naar Verkiezingsprogramma VVD (naar website) of zie hier een samengestelde versie in pdf-formaat of gedownloade versie in pdf-formaat
De Standpunten met Toelichting

Reactie op de voorgelegde vragen en stellingen.Karakteristiek: Partij Specificatie, Lijsttrekker aan het woord of kies een Onderwerp: Katwijks Cultuurhuis, Honden/Paarden, Groenbeleid, Alcoholwet, Zeejachthaven, Zondagsrust, Activiteiten, Zwembad, Terp/Dorpshuis, Bioscoop/Theather, Windmolens, Westerbaan, Vuurwerk, Electrische Auto, Rijn-GouweLijn, Parkeerbeleid, Uitkeringsgerechtigden, Jeugd/Thuiszorg, Startersleningen, Sociale Woningbouw, Schuldhulpverlening, Tunnel N206 en Gemeentebelastingen.


De volgende informatie is ook als 'toelichting' per partij in de stemwijzer toegevoegd bij de betreffende vraag.Is uw partij Voor of Tegen de aanleg van de (op dit moment geannuleerde) 'Rijn Gouwe Lijn'?
Geen mening.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een 'Katwijks Cultuurhuis', momenteel gesitueerd aan het Andreasplein, dat staat beschreven in het Masterplan?
Tegen.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van de openingstijdenwet, met name op zondagen en feestdagen, voor zowel de winkeliers, uitbaters als voor de burgers?
Voor.

     

Is uw partij een Voor- of Tegenstander van het nieuwe zwembad Aquamar waarbij het 50 meter zwembad is komen te vervallen?
Voor.

     

Is uw partij Voor of Tegen de 'Katwijkse' overgangsregeling, gedurende de komende 1 à 2 jaar voor 16 en 17 jarige, omtrent de nieuwe alcoholwet, ingegaan op 1 januari 2014 jl.?
Voor.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Het landelijk alcoholbeleid moet in Katwijk gefaseerd ingevoerd worden.' Toelichting:
Handhaving van een landelijk ingevoerde wet is ook een plicht voor Katwijk. De VVD vindt dat de door de burgemeester gekozen handhavingsstrategie verstandig is. Dat wil zeggen dat de huidige 16- en 17- jarigen die in de horeca al mochten drinken dat kunnen blijven doen. Het is goed uit te leggen dat jongeren die nu nog geen 16 zijn, voortaan nog even moeten wachten totdat ze 18 worden.

     

Is uw partij Voor of Tegen het huidige groenbeleid waarbij elke vernieuwing, bestaande bomen worden gekapt en nieuw worden terug geplaatst? Voorbeelden: de Hoorneslaan en de Vliet.
Geen mening.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de vraag te onduidelijk was geformuleerd, waardoor de beantwoording niet eenduidig is te interpreteren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de verbouwingen/veranderende functies van de Terp in Valkenburg?
Voor.

     

Is uw partij Voor of Tegen de ontwikkeling en plaatsen van windmolens langs de kust van Katwijk-Noordwijk, ongeacht de 12-mijlszone (22 kilometer) of verder?
Tegen.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Een windmolenpark in zee is goed voor het imago van Katwijk.' Toelichting:
Het imago van Katwijk is een familiebadplaats; wij zien niet in hoe windmolens aan dit imago zouden bijdragen.

     

Is uw partij Voor of Tegen een definitieve openstelling van de Westerbaan en het doortrekken van Zanderij/Cantineweg naar de Meeuwenlaan?
Voor.

     

Is uw partij Voor of Tegen een striktere handhaving op overlast van honden en paarden op de openbare weg, uitlaatplekken, stranden en het duingebied?
Geen mening.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische auto's?
Voor.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     
Is uw partij Voor- of Tegenstander van een vuurwerkverbod waarbij tijdens de jaarwisseling uitsluitend nog door professionals georganiseerd vuurwerk afgestoken wordt?
Tegen.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van parkeergebieden en verhogen van tarieven, nadat de 'Dijk in Duingarage' is opgeleverd/gerealiseerd?
Voor.

     

Is uw partij Voor of Tegen een uitgebreider aanbod van activiteiten, naast de reguliere zoals voor/najaarsfeesten, voor alle burgers van Katwijk in het algemeen en specifiek voor 16+ en 65+?
Voor.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Bioscoop/Theatervoorziening in Katwijk, dat staat beschreven in het Masterplan?
Tegen.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Katwijk is toe aan een nieuw theater.' Toelichting:
Het huidige theater (Tripodia) zit niet avond aan avond vol. Het kan wel een facelift gebruiken. De vraag is of daarmee het theaterbezoek zou stijgen. Gelukkig is Tripodia multifunctioneel, het is ook prima te gebruiken voor andere evenementen en bijeenkomsten. De VVD vindt het niet nodig hier nog een theater aan toe te voegen.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Zeejachthaven?
Voor.


     
Twee extra 'open' vragen


Aan welk onderwerp hecht uw partij een grotere meerwaarde qua belangrijkheid? Top 8.(selectie van de 8 onderwerpen door stemwijzerkatijk.nl)

1. Westerbaan 2. Zeejachthaven 3. Windmolens 4. Parkeerbeleid 5. Winkelopeningstijden 6. Nieuw Aquamar 7. Rijn Gouwe Lijn 8. Katwijks Cultuurhuis

Welk onderwerp vindt uw partij relevant genoeg, om in deze enquête naar voren te brengen, welke niet aan bod is gekomen in de voorgaande vragen?
Wij vinden het erg belangrijk, de belastingen (OZB) niet te verhogen.     Stellingen uit het Witte Weekblad


Mensen met een uitkering moeten een tegenprestatie leveren.
EENS. Toelichting:
Uitkeringen zijn een sociaal vangnet. De uiteindelijke bedoeling van uitkeringen is de terugkeer naar onafhankelijkheid te overbruggen. Iedereen moet in de maatschappij kunnen participeren: de VVD gaat daarbij uit van wat iemand nog wel kan. Hulp wordt geboden ter compensatie van wat iemand niet kan. Een tegenprestatie houdt mensen actief en begeleidt de terugkeer in de maatschappij. Daarnaast is het redelijk om niet alleen te ontvangen; een uitkering is geen cadeautje.

     

Bezuinigingen op Jeugd- en Thuiszorg zijn onaanvaardbaar. Gemeente moet geld bijpassen.
ONEENS. Toelichting:
De kosten van de zorg zijn heel erg uit de hand gelopen. Achtereenvolgende regeringen hebben zorgregelingen opgetuigd als een kerstboom. De bezuinigingen zijn nodig. Gelukkig kunnen gemeenten, die hun burgers veel beter kennen, meer maatwerk leveren, waardoor het mogelijk wordt met minder geld toch heel goede zorg te leveren.

     


Er moet meer budget voorzien worden voor startersleningen.
ONEENS. Toelichting:
Het huidige budget blijkt toereikend te zijn, er zijn nog leningen beschikbaar. De VVD is voor startersleningen in de huidige tijd, want het is een van de weinige middelen, die ons als gemeente ter beschikking staan voor het vlottrekken van de woningmarkt. Startersleningen voor bestaande bouw brengen verhuizingen op gang. De VVD is er voorstander van dat huurders kopers worden. Daarentegen is er wel een risico voor de starter bij verder neergaande woningmarkt.

     


De gemeente moet voorzien in meer sociale huurwoningen.
ONEENS. Toelichting:
De gemeente bouwt geen sociale huurwoningen; dat doen woningbouwcorporaties, in Katwijk met name Dunavie. Veertig procent van deze sociale huurwoningen, gebouwd met subsidie, worden op dit moment bewoond door mensen die in de vrije sector zouden kunnen huren of kopen (de 'scheefwoners'). De gemeente moet de bouw van woningen voor deze doelgroep bevorderen en hun verhuizing aanmoedigen, zodat er sociale huurwoningen vrij komen voor mensen die daar wèl voor in aanmerking komen.

     


Er moet meer geld beschikbaar gesteld worden voor schuldhulpverlening.
EENS. Toelichting:
Er komen door de crisis meer mensen die hierop een beroep op doen en de wachtlijsten zijn al lang; zonder toename van de capaciteit zullen die nog langer worden. Scherp sturen op de kwaliteit van schuldhulpverlening en alert blijven op de mate waarin de cliënt meewerkt zijn cruciaal. De bedoeling van de VVD is dat de schuldhulpverlening mensen in staat stelt zo snel mogelijk weer deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.

     


De N206 moet ter hoogte van Katwijk aan den Rijn door een gesloten tunnel lopen.
EENS. Toelichting:
De N206 splitst de kern van Katwijk aan de Rijn. Deze tweedeling wordt opgeheven door een tunnel. Een tunnel verbetert het leefklimaat, houdt fijnstof en lawaai tegen. De tunnel moet prioriteit krijgen boven onnodige, dure projecten zoals het Cultuurhuis. Doorslaggevend is echter uiteindelijk wel de betaalbaarheid.

     NIET in 'de Katwijkse Stemwijzer'


De lijsttrekker aan het woord.
Toelichting:
De gemeente Katwijk, onder leiding van het college waaraan de VVD deelnam, de crisis goed is doorgekomen, met sluitende begrotingen en zonder belastingverhogingen. De VVD raadsleden willen de komende raadsperiode werk maken van goede zorg en meer woningen voor ouderen, jongeren en gezinnen, zich inzetten voor een sterke economie die bijdraagt aan het welzijn van de Katwijkse inwoners en zorgt voor meer werkgelegenheid en een gezond financieel huishoudboekje van de gemeente. De VVD staat voor een actieve benadering van nieuwe bedrijven ter versterking van de huidige economie in Katwijk. Stem VVD lijst 4.

     Politieke partijen

Klik op een partijlogo voor hun Standpunten.