SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij)Afbeelding bron: katwijk.sgp.nl (13-02-2014)

Link naar Verkiezingsprogramma SGP (naar website in pdf-formaat)De Standpunten met Toelichting

Reactie op de voorgelegde vragen en stellingen.


Karakteristiek: Partij Specificatie, Lijsttrekker aan het woord of kies een Onderwerp: Katwijks Cultuurhuis, Honden/Paarden, Groenbeleid, Alcoholwet, Zeejachthaven, Zondagsrust, Activiteiten, Zwembad, Terp/Dorpshuis, Bioscoop/Theather, Windmolens, Westerbaan, Vuurwerk, Electrische Auto, Rijn-GouweLijn, Parkeerbeleid, Uitkeringsgerechtigden, Jeugd/Thuiszorg, Startersleningen, Sociale Woningbouw, Schuldhulpverlening, Tunnel N206 en Gemeentebelastingen.


De volgende informatie is ook als 'toelichting' per partij in de stemwijzer toegevoegd bij de betreffende vraag.Is uw partij Voor of Tegen de aanleg van de (op dit moment geannuleerde) 'Rijn Gouwe Lijn'?
De SGP is voor goed openbaar vervoer. De Rijn Gouwe Lijn heeft grote gevolgen met betrekking tot de inpassing in Katwijk. Er zijn veel kosten aan verbonden, terwijl de meerwaarde - een goede openbaar vervoer verbinding - ook door middel van bussen kan worden bereikt.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een 'Katwijks Cultuurhuis', momenteel gesitueerd aan het Andreasplein, dat staat beschreven in het Masterplan?
De SGP wil geen theater bij een nieuwe bibliotheek. Er is bij een theater geen sprake van een gemeentelijke taak. Naast veel kosten voor de bouw is de verwachting dat de jaarlijkse kosten van een theater behoorlijk zullen zijn, zo is de SGP van mening. Investeren in een toekomstbestendige bibliotheek vindt de SGP wel belangrijk, maar er dient zorvuldig naar de kosten gekeken te worden. Wanneer alleen in een bibliotheek geïnvesteerd wordt, is een veel kleiner gebouw nodig en zijn de kosten veel lager. Het college heeft eerder het Andreasplein voorgesteld als locatie van een Cultuurhuis. Het Andreasplein is zeker geen geschikte plek voor een Cultuurhuis of bibliotheek, zo vindt de SGP.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van de openingstijdenwet, met name op zondagen en feestdagen, voor zowel de winkeliers, uitbaters als voor de burgers?
Conform de Bijbel en de christelijke traditie is de zondag een dag waarop men niet alleen moet, maar vooral ook mag rusten. Daarom is de SGP principieel tegen commercieel gerichte bedrijvigheid op zondag en de openstelling van de winkels Daarnaast is het vanuit sociale motieven en uit oogpunt van welzijn van belang om wekelijks te rusten. De belangen van het midden- en kleinbedrijf spelen hierbij ook een rol.

     

Is uw partij een Voor- of Tegenstander van het nieuwe zwembad Aquamar waarbij het 50 meter zwembad is komen te vervallen?
Het huidige zwembad is verouderd en dient in ieder geval opgeknapt te worden. Gezien de kosten die alleen opknappen met zich meebrengen, is het verstandig om te bekijken welke verbeteringen mogelijk zijn, wat de wensen van de gebruikers zijn, en wat de risico's en kosten voor de toekomst zijn. Een goed zwembad waar ook kinderen goed kunnen leren zwemmen is voor een kustplaats als Katwijk van groot belang.

     

Is uw partij Voor of Tegen de 'Katwijkse' overgangsregeling, gedurende de komende 1 à 2 jaar voor 16 en 17 jarige, omtrent de nieuwe alcoholwet, ingegaan op 1 januari 2014 jl.?
Overgangsregeling is overigens geen juiste term, want gemeenten kunnen niet zelf een wet 2 jaar later ingaan. De SGP is voor een duidelijke normstelling van 18 jaar, waarboven alcohol genuttigd kan worden. De verhoging dient gezondheidsschade en alcoholmisbruik onder jongeren te verminderen. De burgemeester wil met zijn handhavingsstrategie hier ook hard aan werken. De handhavingsprioriteiten liggen op straat, bij de sportverenigingen, bij de supermarkten, cafetaria's, hotels en restaurants. De manier van handhaving van de burgemeester wil ook voorkomen dat op straat en in bijvoorbeeld loodsen illegaal door jongeren alcohol wordt genuttigd. Er is alleen sprake van een afwijkende handhavingsstrategie in de harde horeca, jongerencentra en het feest van Stichting Katwijkse Activiteiten tijdens de jaarwisseling. Deze afwijkende handhaving is ook in overeenstemming met de wet om alcoholgebruik onder 16 en 17 jarigen zo veel mogelijk te voorkomen.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Het landelijk alcoholbeleid moet in Katwijk gefaseerd ingevoerd worden.' Toelichting:
Op 1 januari 2014 wordt de leeftijdsgrens voor de verkoop en bezit van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar in heel Nederland. De SGP is hiervan altijd een voorstander geweest. De verhoging dient gezondheidsschade en alcoholmisbruik onder jongeren te verminderen. Goede voorlichting en betrokkenheid van ouders is van groot belang. Veel jongeren zijn gewend aan het drinken van alcohol. Voorkomen dient te worden dat op illegale plekken alcohol door minderjarigen wordt gedronken. Katwijk moet doorgaan met het strenge handhaven, zoals we dat gewend zijn. Maar deze handhaving van de wet dient wel met wijsheid plaats te vinden met een passende handhavingsstrategie.

     

Is uw partij Voor of Tegen het huidige groenbeleid waarbij elke vernieuwing, bestaande bomen worden gekapt en nieuw worden terug geplaatst? Voorbeelden: de Hoorneslaan en de Vliet.
Er dient zorgvuldig met bomen te worden omgegaan. Bij vernieuwingen dient goed worden te bekeken of het wel echt nodig is dat bomen zou worden gekapt. Wanneer bomen zouden moeten worden gekapt, is het nodig en goed dat er nieuwe bomen worden geplant.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de vraag te onduidelijk was geformuleerd, waardoor de beantwoording niet eenduidig is te interpreteren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de verbouwingen/veranderende functies van de Terp in Valkenburg?
Verbouwing van de Terp en toename van functies zoals een bibliotheek en gemeenschapshuis kan goed zijn voor Valkenburg. Nut en noodzaak van de voorstellen dienen wel aangetoond te worden. Ook dienen de inwoners van Valkenburg gehoord te worden of deze oplossing gewenst is of dat zij een andere oplossing beter vinden.

     

Is uw partij Voor of Tegen de ontwikkeling en plaatsen van windmolens langs de kust van Katwijk-Noordwijk, ongeacht de 12-mijlszone (22 kilometer) of verder?
Het is belangrijk dat windmolens niet zichtbaar zijn vanuit Katwijk. Windmolens kunnen een bedreiging zijn voor het weidse uitzicht en daarmee ook en bedreiging voor de recreatie aan de kust.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Een windmolenpark in zee is goed voor het imago van Katwijk.' Toelichting:
Katwijk is een familiebadplaats met rust en ruimte. Juist het weidse vrije uitzicht is één van de Katwijkse kenmerken en bepaalt mede het imago van Katwijk. Daarbij past wat de SGP betreft geen windmolenpark in zee! Ook op een afstand buiten de 12 mijls zone, blijven deze obstakels van 130-150m hoog zichtbaar en verstoren het vrije zicht, en de eindeloze einder. Bovendien zijn de investeringen hoog en het onderhoud kostbaar. Dat geeft forse negatieve druk op het rendement. Een reden te meer voor de SGP om in te zetten op andere groene energiebronnen.

     

Is uw partij Voor of Tegen een definitieve openstelling van de Westerbaan en het doortrekken van Zanderij/Cantineweg naar de Meeuwenlaan?
Een goede bereikbaarheid van en in Katwijk is belangrijk. Er dient wel zorgvuldig met de natuur en het milieu omgegaan te worden. Eventuele compensatie kan ergens anders plaatsvinden.

     

Is uw partij Voor of Tegen een striktere handhaving op overlast van honden en paarden op de openbare weg, uitlaatplekken, stranden en het duingebied?
Overlast van hondenpoep en paardenpoep dient zo veel mogelijk voorkomsten te worden.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische auto's?
Electrisch rijden heeft de toekomst en is goed voor het milieu.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     
Is uw partij Voor- of Tegenstander van een vuurwerkverbod waarbij tijdens de jaarwisseling uitsluitend nog door professionals georganiseerd vuurwerk afgestoken wordt?
Het afsteken van vuurwerk op oudejaarsdag zorgt voor gezondheidsrisico's, openbare orde problemen, milieuvervuiling, financiële schade en een gevoel van onveiligheid. De SGP wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om vuurwerkvrije zones in te stellen en wat de mogelijkheden zijn van een vuurwerkverbod. Bij een vuurwerkverbod is het verstandig om professionals toestemming te geven om vuurwerk af te steken.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van parkeergebieden en verhogen van tarieven, nadat de 'Dijk in Duingarage' is opgeleverd/gerealiseerd?
Uitbreiden van parkeergebieden zou goed kunnen zijn. Wanneer bedoeld is uitbreiding van betaald parkeergebieden, dan is dat niet direct nodig. Het is in ieder geval niet verstandig om het betaald parkeren op straat goedkoper te maken dan in de parkeergarage. De tarieven dienen niet te hoog worden en ze moeten concurrerend zijn met de parkeertarieven in de regiogemeenten.

     

Is uw partij Voor of Tegen een uitgebreider aanbod van activiteiten, naast de reguliere zoals voor/najaarsfeesten, voor alle burgers van Katwijk in het algemeen en specifiek voor 16+ en 65+?
Het aantal activiteiten die passen bij het karakter van Katwijk en de kernen van Katwijk kunnen worden uitgebreid. De activiteiten moeten niet alleen in de smaak moeten vallen bij een beperkt publiek.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Bioscoop/Theatervoorziening in Katwijk, dat staat beschreven in het Masterplan?
Er is geen sprake van een gemeentelijke taak. De bouw zou de gemeente veel geld kosten, terwijl de verwachting ook is dat er jaarlijks sprake zal zijn van behoorlijke verliezen.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Katwijk is toe aan een nieuw theater.' Toelichting:
Wat de SGP betreft is Katwijk helemaal niet toe aan een nieuw theater. Het huidige Tripodia functioneert uitstekend. Tripodia kan met het juiste onderhoud en mogelijk wat aanpassing nog jaren mee en is prima in staat de doelgroep te bedienen. Een nieuw theater in het beoogde cultuurhuis maakt het gebouw te groot en te duur en is ongewenst. Het Andreasplein vindt de SGP ook geen goede locatie voor een theater. Er dient goed gekeken te worden naar andere mogelijke locaties. De extra investering voor een theater is voor de SGP een podium te ver.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Zeejachthaven?
De SGP is niet voor de komst van een zeejachthaven. Dat zou een aanslag op de rust en ruimte zijn waar Katwijk voor staat. Het uitzicht over zee zal enorm worden aangetast. Verder zullen de kosten enorm hoog zijn.


     
Twee extra 'open' vragen


Aan welk onderwerp hecht uw partij een grotere meerwaarde qua belangrijkheid? Top 8.(selectie van de 8 onderwerpen door stemwijzerkatijk.nl)

1. Winkelopeningstijden 2. Zeejachthaven 3. Katwijks Cultuurhuis 4. Parkeerbeleid 5. Nieuw Aquamar 6. Windmolens 7. Westerbaan 8. Rijn Gouwe Lijn

Welk onderwerp vindt uw partij relevant genoeg, om in deze enquête naar voren te brengen, welke niet aan bod is gekomen in de voorgaande vragen?
De SGP heeft het Woord van God als basis. Kijkend naar de afgelopen jaren vindt de SGP dat het anders kon en kan in Katwijk Het motto van de SGP is: 't Kan anders! Wat kan anders of beter in Katwijk?

- Betere financiële beheersing en discipline van gemeentelijke projecten.
- een kleinere en goedkopere parkeergarage met een jaarlijks betere exploitatie.
- Meer aandacht voor geluidsoverlast bij evenementen.
- De SGP is voor optimale keuzevrijheid in de zorg (de 3 D's).
- Vliegveld Valkenburg dient niet bebouwd te worden.
- Mantelzorgers en vrijwilligers dienen ondersteund te worden.


     
Stellingen uit het Witte Weekblad


Mensen met een uitkering moeten een tegenprestatie leveren.
EENS. Toelichting:
Van uitkeringsgerechtigden kan naar vermogen een tegenprestatie gevraagd worden in de vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten. Zo raken ze namelijk niet in een sociaal isolement, maar kunnen ze mee blijven doen met de samenleving. Dat is goed voor hun eigenwaarde. De SGP wil ook ruimhartige ontheffingen van de arbeidsplicht voor alleenstaande ouders met jonge kinderen. Het is verder belangrijk om het sociale netwerk, diaconieën, voedselbank en maatschappelijke organisaties te betrekken bij het armoedebeleid. De SGP heeft extra oog voor gezinnen met kinderen, chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met een klein pensioen met betrekking tot bijzondere bijstand.

     

Bezuinigingen op Jeugd- en Thuiszorg zijn onaanvaardbaar. Gemeente moet geld bijpassen.
EENS. Toelichting:
De hervorming van jeugd- en thuiszorg mag geen kille bezuiniging zijn. We moeten goede hulp en kansen blijven bieden aan jongeren, gezinnen (want een goed gezin is het halve werk!), en aan kwetsbare ouderen. Hoewel er minder geld komt van het rijk, moet het mogelijk zijn om mensen met maatwerkoplossingen nog steeds goede ondersteuning en passende zorg te kunnen blijven bieden. De overheid dient een schild voor de zwakken te zijn. Wanneer mensen dan ook met steun van de omgeving niet (meer) zelfredzaam kunnen zijn, wil de SGP een royaal netwerk bieden.

     


Er moet meer budget voorzien worden voor startersleningen.
EENS. Toelichting:
Wanneer er te weinig budget is om de doelstellingen te bereiken, dient er meer budget te komen. Op grond van de Woonvisie wordt gestreefd naar 50 startersleningen per jaar voor bestaande koopwoningen. In 2013 komt de gemeente naar verwachting uit op 65 startersleningen. De SGP is altijd voorstander geweest van startersleningen omdat hierbij een impuls wordt gegeven aan de woningmarkt, de doorstroming van goedkopere naar duurdere woningen wordt bevorderd en starters eerder een financiering kunnen krijgen bij een koopwoning. Daarnaast brengen startersleningen beperkt risico voor de gemeente met zich mee, en komen de leningen zelf niet ten laste van de exploitatie.

     


De gemeente moet voorzien in meer sociale huurwoningen.
ONEENS. Toelichting:
Een gemeente moet voorzien in een goed evenwicht in het woningaanbod. Er moeten verschillende woningen zijn: sociaal, huur, middelduur en duur, senioren en gezinswoningen. Dit goede evenwicht is te bereiken door vraaggericht in plaats van aanbodgericht te bouwen. Iedere inwoner moet zo een passend dak boven het hoofd kunnen krijgen. De SGP wil daarbij dat er niet gebouwd gaat worden op Vliegveld Valkenburg, maar eerst op de bouwlocaties binnen de eigen gemeente. Er dient ook zo veel mogelijk gebouwd te worden voor de inwoners van onze eigen gemeente.

     


Er moet meer geld beschikbaar gesteld worden voor schuldhulpverlening.
ONEENS. Toelichting:
De schulphulpverlening staat goed op de rails. Sinds 1 juli 2012 is het een wettelijke taak. Er is een beleidsplan vastgesteld, er heeft aanbesteding plaatsgevonden, en per 1 juli 2013 is de nieuwe aanbieder gestart. Door de economische crisis raken steeds meer mensen in financiële problemen. Schulden zijn de afgelopen jaren hoger geworden, en het aantal schuldeisers per schuldenaar is gestegen. Waar vroeger vooral mensen met lage inkomens te maken hadden met problematische schulden, treft het nu ook hogere inkomensgroepen. De SGP blijft zich daarom sterk maken voor goede schuldhulpverlening. Daarbij is ons motto: preventie waar mogelijk, ondersteuning waar nodig.

     


De N206 moet ter hoogte van Katwijk aan den Rijn door een gesloten tunnel lopen.
EENS. Toelichting:
Een tunnel voor de N206 bij Katwijk aan den Rijn zou voor de leefbaarheid heel goed zijn. De geluidsoverlast voor omwonenden zou zo verminderen en luchtkwaliteit zou verbeteren. De SGP heeft daarom een voorkeur voor ondertunneling. Een tunnel moet wel betaalbaar zijn voor de gemeente Katwijk. Het is belangrijk dat ook de regio en provincie een forse bijdrage in de kosten van de tunnel betalen. Ondertunneling van de N206 wordt nu onderzocht en wat de SGP betreft wordt daarbij ook gekeken naar goede financieringsmogelijkheden van ondertunneling.

     
NIET in 'de Katwijkse Stemwijzer'


De lijsttrekker aan het woord.
Toelichting:
Vanuit een levend geloof willen wij ons laten leiden door de Bijbel. Wij geloven oprecht dat God het goede met de mensen voor heeft en dat zijn liefdesgeboden heilrijk en vol zegen zijn. Dan ben je gericht op de eer van God en op de welzijn van de naaste. Leven hieruit maakt alles anders. De keuzen die we maken zijn dan anders. Ook bij gemeentebeleid. "In Katwijk is alles anders", omdat het geloof daarin nog een belangrijke rol had. SGP'ers, ook al komen we zelf daarin veel tekort, zijn voor behoud van dat "anders". Ook verbeteringen in gemeentebeleid waren en zijn mogelijk, zoals de SGP afgelopen jaren heeft aangegeven in de raad. Daarom: 't Kan anders! Stem SGP!

     Politieke partijen

Klik op een partijlogo voor hun Standpunten.