PvdA (Partij van de Arbeid)


Afbeelding bron: katwijk.pvda.nl (13-02-2014)

Link naar Verkiezingsprogramma PvdA (naar website) of zie hier een samengestelde versie in pdf-formaatof naar website in pdf-formaatDe Standpunten met Toelichting

Reactie op de voorgelegde vragen en stellingen.


Karakteristiek: Partij Specificatie, Lijsttrekker aan het woord of kies een Onderwerp: Katwijks Cultuurhuis, Honden/Paarden, Groenbeleid, Alcoholwet, Zeejachthaven, Zondagsrust, Activiteiten, Zwembad, Terp/Dorpshuis, Bioscoop/Theather, Windmolens, Westerbaan, Vuurwerk, Electrische Auto, Rijn-GouweLijn, Parkeerbeleid, Uitkeringsgerechtigden, Jeugd/Thuiszorg, Startersleningen, Sociale Woningbouw, Schuldhulpverlening, Tunnel N206 en Gemeentebelastingen.


De volgende informatie is ook als 'toelichting' per partij in de stemwijzer toegevoegd bij de betreffende vraag.Is uw partij Voor of Tegen de aanleg van de (op dit moment geannuleerde) 'Rijn Gouwe Lijn'?
eze vraag is niet relevant meer omdat de RGL er niet gaat komen. Wat de PvdA belangrijk vindt is dat er goed openbaar vervoer is. Wij vinden het van belang dat zowel de mensen uit Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg de regio goed kunnen bereiken. Bussen moeten hierbij niet vaststaan in de file, ze moeten kunnen rijden op de tijdstippen in de dienstregeling.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een 'Katwijks Cultuurhuis', momenteel gesitueerd aan het Andreasplein, dat staat beschreven in het Masterplan?
De PvdA is tegen de locatie Andreasplein, maar voor een nieuwe centrale bibliotheek. Wij zijn hier voor omdat het belangrijk is dat de bibliotheek in de toekomst ook nog bestaat. Geen bibliotheek met alleen maar boeken, maar juist met werkplekken voor scholieren en studenten, met een plek waar je (kleine) films kan laten zien en voorstellingen kan geven. De PvdA houdt oog voor leesontwikkeling en cultuur.
(NB: locatie andreasplein is niet meer de beoogde locatie bij de meeste partijen)

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van de openingstijdenwet, met name op zondagen en feestdagen, voor zowel de winkeliers, uitbaters als voor de burgers?
Wij moeten als gemeente geen belemmeringen opleggen, maar juist keuzes bieden. Er zijn een aantal ondernemers die op zondag open willen, laat ze hun winkel dan op zondag open doen, de keuze moet aan de ondernemer zijn niet aan de overheid. Wij gaan niet dwingen, maar ook niet tegenhouden. Op dit moment gaat omzet verloren omdat Katwijkers op zondag naar Noordwijk gaan. De PvdA wil de ondernemers de mogelijkheid bieden dit in Katwijk te houden.

     

Is uw partij een Voor- of Tegenstander van het nieuwe zwembad Aquamar waarbij het 50 meter zwembad is komen te vervallen?
Het oude zwembad was op en daar hadden we zeker een aantal miljoenen aan moeten besteden om het op te knappen. Met een nieuw zwembad kunnen we weer 50 jaar vooruit en dat is relatief gezien voordeliger dan een renovatie waarbij het zwembad maar 20 jaar meegaat. Met het nieuwe zwembad creëren we een aantrekkelijke recreatieve voorziening, goede sportvoorzieningen en een plek voor bijvoorbeeld therapeutisch zwemmen voor minder valide mensen.

     

Is uw partij Voor of Tegen de 'Katwijkse' overgangsregeling, gedurende de komende 1 à 2 jaar voor 16 en 17 jarige, omtrent de nieuwe alcoholwet, ingegaan op 1 januari 2014 jl.?
De PvdA vindt dat je wetten gewoon zou moeten handhaven en niet de regels moet gebruiken die jou het beste uitkomen. Op deze manier speel je in de kaart dat jongeren vanuit de regio naar Katwijk komen en hier alcohol gaan drinken. Daarnaast is er ongelijkheid, ondernemers van restaurants mogen jongeren geen alcohol schenken, uitbaters van kroegen wel. Ziet u het verschil?

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Het landelijk alcoholbeleid moet in Katwijk gefaseerd ingevoerd worden.' Toelichting:
We moeten als Katwijk geen andere regels hanteren dan de omliggende gemeenten als het gaat om schenken van alcohol aan 16-17 jarigen. Dat levert rare situaties op. Wij hebben deze wet nooit gewild, maar we moeten wel duidelijke regels hebben. Wel alcohol in de kroeg, niet in een restaurant, wel met oud en nieuw, niet bij de sportvereniging. Dat is krom beleid.

     

Is uw partij Voor of Tegen het huidige groenbeleid waarbij elke vernieuwing, bestaande bomen worden gekapt en nieuw worden terug geplaatst? Voorbeelden: de Hoorneslaan en de Vliet.
De PvdA vindt het behouden van groen belangrijk en is dus voor de herplantplicht van bomen.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de vraag te onduidelijk was geformuleerd, waardoor de beantwoording niet eenduidig is te interpreteren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de verbouwingen/veranderende functies van de Terp in Valkenburg?
De PvdA wil goede voorzieningen in elke wijk, zorgvoorzieningen en plekken voor verenigingen. Ook valkenburg verdient dit. Wat wel zo is, dat we goed moeten kijken naar de financiën. Het gaat ons om de voorzieningen, een gemeenschapshuis is geen doel op zich.

     

Is uw partij Voor of Tegen de ontwikkeling en plaatsen van windmolens langs de kust van Katwijk-Noordwijk, ongeacht de 12-mijlszone (22 kilometer) of verder?
De PvdA is voor groene energie, maar niet tegen elke prijs. Het moet niet zo zijn dat de windmolens vlak voor de kust worden geplaatst, dit gaat ten koste van toerisme en inwoners.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Een windmolenpark in zee is goed voor het imago van Katwijk.' Toelichting:
Het imago van Katwijk wordt niet bepaald door een windmolenpark in zee.

     

Is uw partij Voor of Tegen een definitieve openstelling van de Westerbaan en het doortrekken van Zanderij/Cantineweg naar de Meeuwenlaan?
De PvdA is voor definitieve openstelling van de huidige Westerbaan, deze openstelling is nodig om het verkeer goed te laten doorstromen en niet door de Zanderij te laten gaan. De reden waarom deze werd afgesloten en volgend jaar weer dreigt te worden afgesloten is omdat er niet wordt gekeken naar andere oplossingen en slechts naar het doortrekken van de weg door beschermd natuurgebied wat de rechter tegenhoudt. Wij zeggen, maak een rotonde op het bosplein en sluit daar het verkeer op aan.
(NB: Hier worden twee verschillende vragen gesteld. Natuurlijk zijn wij voor een definitieve openstelling, maar die kan los gezien worden van het doortrekken van de weg. Wij hebben een oplossing die door los van staat. Wanneer de stelling zo zou worden opgenomen zijn dit twee verschillende vragen, met twee verschillende antwoorden)

     

Is uw partij Voor of Tegen een striktere handhaving op overlast van honden en paarden op de openbare weg, uitlaatplekken, stranden en het duingebied?
De PvdA is voor goede handhaving van het opruimen hondenpoep en de regels die gesteld zijn. Waar je wel voor moet uitkijken is dat je geen regime creëert waarbij honden en paarden niet meer welkom zijn in onze gemeente.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische auto's?
Elektrische auto's zijn steeds meer in opkomst en helpen mee aan de milieu problemen die we hebben. De PvdA vindt dat we dit al gemeente moeten stimuleren.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     
Is uw partij Voor- of Tegenstander van een vuurwerkverbod waarbij tijdens de jaarwisseling uitsluitend nog door professionals georganiseerd vuurwerk afgestoken wordt?
Vuurwerk is onderdeel van de Nederlandse oud en nieuw traditie en dat moet je niet zomaar weggooien.
(NB: vuurwerkverbod mogen we als gemeente niet instellen, dit is landelijke wetgeving)

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van parkeergebieden en verhogen van tarieven, nadat de 'Dijk in Duingarage' is opgeleverd/gerealiseerd?
Als we de nieuwe garage hebben dan hebben we 670 extra parkeerplaatsen, dus is er niet direct een noodzaak voor het uitbreiden van parkeergebieden. Wel moeten we oppassen dat we niet direct alle parkeerplekken laten verdwijnen. De tarieven moeten kostendekkend zijn daar gaat het om.

     

Is uw partij Voor of Tegen een uitgebreider aanbod van activiteiten, naast de reguliere zoals voor/najaarsfeesten, voor alle burgers van Katwijk in het algemeen en specifiek voor 16+ en 65+?
De PvdA is een enorm voorstander van het ondersteunen van organisaties die evenementen of activiteiten willen organiseren. Het is ook belangrijk dat we niet te veel beperkende regels opleggen aan deze organisaties.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Bioscoop/Theatervoorziening in Katwijk, dat staat beschreven in het Masterplan?
Dit is echt een dubbele vraag met het cultuurhuis. Het zaaltje is onderdeel van het cultuurhuis. Het gaat hier om een klein zaaltje die door de bibliotheek en cultuurprogrammering gebruikt kan worden.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Katwijk is toe aan een nieuw theater.' Toelichting:
Een nieuw theater kan een aanvulling zijn op het huidige aanbod in Katwijk. Het succes van een nieuw theater is sterk afhankelijk van de locatie de hiervoor wordt gekozen. Combinatie met een nieuwe hoofdbibliotheek biedt de beste kansen maar voorop staat dat de kosten inzichtelijk moeten zijn als ook de mogelijke locaties. Pas dan kan voor onze fractie een afweging worden gemaakt of Katwijk daadwerkelijk een nieuw theater moet krijgen.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Zeejachthaven?
De PvdA vindt een kleinschalige zeejachthaven acceptabel waarbij we deze niet gaan financieren met grootschalige bebouwing en een achterlandverbinding maken. Juist dit laatste zou uniek kunnen zijn. De financiering moet echter niet vanuit de gemeente komen, maar vanuit het bedrijfsleven.


     
Twee extra 'open' vragen


Aan welk onderwerp hecht uw partij een grotere meerwaarde qua belangrijkheid? Top 8.(selectie van de 8 onderwerpen door stemwijzerkatijk.nl)

1. Winkelopeningstijden 2. Katwijks Cultuurhuis 3. Westerbaan 4. Nieuw Aquamar 5. Parkeerbeleid 6. Windmolens 7. Zeejachthaven 8. Rijn Gouwe Lijn

Welk onderwerp vindt uw partij relevant genoeg, om in deze enquête naar voren te brengen, welke niet aan bod is gekomen in de voorgaande vragen?
Hoe lossen we in Katwijk het probleem met huurwoningen op? De PvdA is groot voorstander van het maken van betere afspraken met Dunavie. Het kan niet zo zijn dat er mensen zijn die een huur betalen voor een woning dat het simpelweg niet waard is en wat mensen ook simpelweg niet kunnen betalen. Daar moet een maximum op komen.     Stellingen uit het Witte Weekblad


Mensen met een uitkering moeten een tegenprestatie leveren.
EENS. Toelichting:
Het uitgangspunt moet werk zijn voor mensen en ze aan werk helpen, daar moeten we dus ook alles aan doen. De discussie moet dan ook niet een tegenprestatie zijn, maar hoe helpen we mensen vooruit. Maar iets terug vragen is helemaal niet erg, wel altijd maatwerk leveren. Een alleenstaande moeder heeft hier bijvoorbeeld veel minder tijd voor. Ook moeten we er voor zorgen dat mensen niet verdrongen worden van de arbeidsmarkt hierdoor.

     

Bezuinigingen op Jeugd- en Thuiszorg zijn onaanvaardbaar. Gemeente moet geld bijpassen.
EENS. Toelichting:
Wij staan voor zorg en de kwaliteit hiervan. Als het nodig is moeten we hier extra in investeren. Punt.

     


Er moet meer budget voorzien worden voor startersleningen.
EENS. Toelichting:
Er moet voldoende budget zijn. Een starterslening is een goed instrument, mits onder de juiste voorwaarden verstrekt, om de woningmarkt te stimuleren en mensen vooruit te helpen.

     


De gemeente moet voorzien in meer sociale huurwoningen.
EENS. Toelichting:
De gemeente moet in overleg met de woningbouwcorporatie zorg dragen voor voldoende sociale huurwoningen. Wanneer een tekort wordt geconstateerd, zal moeten worden bezien hoe en waar toevoegingen mogelijk zijn.

     


Er moet meer geld beschikbaar gesteld worden voor schuldhulpverlening.
EENS. Toelichting:
Als schuldhulpverlening achterstanden oploopt vanwege te kort budget dan is aanvulling noodzakelijk. Mensen moeten zo snel mogelijk geholpen worden als hun financiële situatie zo ernstig is dat uitstel niet acceptabel is.

     


De N206 moet ter hoogte van Katwijk aan den Rijn door een gesloten tunnel lopen.
EENS. Toelichting:
Een gesloten tunnel is de meest wenselijke oplossing. Op dit moment worden diverse varianten onderzocht waaronder een tunnel. De kosten van een tunnel of een andere variant moeten wel betaalbaar zijn. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of de meest wenselijke oplossing ook haalbaar is. Pas dan kan een beslissing worden genomen.

     NIET in 'de Katwijkse Stemwijzer'


De lijsttrekker aan het woord.
Toelichting:
PvdA Katwijk: Juist Nu! De PvdA heeft als regeringspartij haar verantwoordelijkheid genomen om de begroting op orde te krijgen. De forse bezuinigingen maken dat mensen zich afvragen of wij nog wel staan voor zorg, onderwijs en huisvesting. De PvdA Katwijk zegt: meer dan ooit! Niet alleen bezuinigen maar oude structuren afbreken en nieuwe opbouwen. De verantwoordelijkheid neerleggen waar u direct invloed hebt: bij de gemeente. Sterke wijken met zorg dichtbij, voorzieningen, betaalbare huisvesting in leefbare, groene wijken, waar het prettig opgroeien en ouder worden is en goed ondernemen is. Flexibel en duurzaam bouwen, goed voor milieu en onze portemonnee.

     Politieke partijen

Klik op een partijlogo voor hun Standpunten.