OPA (Ouderen Politiek Actief)


Afbeelding bron: www.opakatwijk.nl (13-02-2014)

Link naar Verkiezings-programma OPA Katwijk (naar website in pdf-formaat)
De Standpunten met Toelichting

Reactie op de voorgelegde vragen en stellingen.


Karakteristiek: Partij Specificatie, Lijsttrekker aan het woord of kies een Onderwerp: Katwijks Cultuurhuis, Honden/Paarden, Groenbeleid, Alcoholwet, Zeejachthaven, Zondagsrust, Activiteiten, Zwembad, Terp/Dorpshuis, Bioscoop/Theather, Windmolens, Westerbaan, Vuurwerk, Electrische Auto, Rijn-GouweLijn, Parkeerbeleid, Uitkeringsgerechtigden, Jeugd/Thuiszorg, Startersleningen, Sociale Woningbouw, Schuldhulpverlening, Tunnel N206 en Gemeentebelastingen.


De volgende informatie is ook als 'toelichting' per partij in de stemwijzer toegevoegd bij de betreffende vraag.Is uw partij Voor of Tegen de aanleg van de (op dit moment geannuleerde) 'Rijn Gouwe Lijn'?
OPA Katwijk is voor hoogwaardig openbaar vervoer om de verbinding van Katwijk met de rest van de provincie zo optimaal mogelijk te maken. Als een tramverbinding als de Rijn Gouwe Lijn daarvoor kan zorgen zonder het busvervoer in de regio uit te hollen, waarbij wij met name denken aan de kernen Rijnsburg en Valkenburg, kan OPA Katwijk zich daarin vinden. Het persen van een tram door de toch al smalle Tramstraat is echter een brug te ver. De verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers wordt daardoor sterk beperkt. Er dient dan ook gekeken te worden naar een ander tracé als een tramverbinding weer wordt nagestreefd.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een 'Katwijks Cultuurhuis', momenteel gesitueerd aan het Andreasplein, dat staat beschreven in het Masterplan?
OPA Katwijk is niet tegen een Cultuurhuis op zich, hoewel wij vinden dat de huidige bibliotheek, met misschien wat aanpassingen, nog jaren mee kan. Het Andreasplein moet echter open blijven. Een Cultuurhuis, bij voorkeur aan de Prins Henrikkade of, als tweede keus, het Baljuwplein, vindt OPA Katwijk acceptabel.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van de openingstijdenwet, met name op zondagen en feestdagen, voor zowel de winkeliers, uitbaters als voor de burgers?
OPA Katwijk is van mening dat een rustdag in de week een goed uitgangspunt is voor een ieder. Een zondagsopenstelling is, met name voor de kleinere middenstanders, een grote kostenpost. Wel wordt verdeeld gedacht over de invulling van deze rustdag, hetgeen volgens ons uitgangspunt, namelijk de vrije politiek, mogelijk is. Een deel van OPA Katwijk hecht aan de zondagsrust, een ander deel wil wel overwegen of het, in onze huidige multiculturele samenleving, mogelijk zou zijn om het aan de middenstanders van niet-christelijke afkomst over te laten of zij deze rustdag op zondag willen houden, dan wel op de rustdag van hun eigen overtuiging, bijvoorbeeld op zaterdag voor joodse of vrijdag voor mosliminwoners van Katwijk.

     

Is uw partij een Voor- of Tegenstander van het nieuwe zwembad Aquamar waarbij het 50 meter zwembad is komen te vervallen?
OPA Katwijk betreurt dat gekozen is voor een dure nieuwbouw waar met minder kosten een renovatie ook tot de mogelijkheden had behoord. Het is echter een gepasseerd station en nu het besluit is gevallen, zullen we het moeten accepteren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de 'Katwijkse' overgangsregeling, gedurende de komende 1 à 2 jaar voor 16 en 17 jarige, omtrent de nieuwe alcoholwet, ingegaan op 1 januari 2014 jl.?
OPA Katwijk is voorstander van de nieuwe alcoholleeftijd van 18 jaar en voor onverkorte handhaving van deze regel, óók in Katwijk. Wetenschappelijk is bewezen dat alcoholgebruik beneden 18 jaar schade toebrengt aan de nog onvolgroeide hersenen. Bovendien is er een risico voor de gemeenschap in de vorm van overlast en geweld. Ondanks dat veel jongeren al gewend zijn aan het drinken van alcohol, kan, via goede voorlichting en betrokkenheid van ouders, deze handhaving worden uitgelegd zodat 'indrinken' zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Eenieder is verplicht om zich aan de wet te houden en dat geldt ook voor de gemeente Katwijk.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Het landelijk alcoholbeleid moet in Katwijk gefaseerd ingevoerd worden.' Toelichting:
OPA Katwijk is voorstander van de nieuwe alcoholleeftijd van 18 jaar en voor handhaving van deze regel, óók in Katwijk. Wetenschappelijk is bewezen dat alcoholgebruik beneden 18 jaar schade toebrengt aan de nog onvolgroeide hersenen. Bovendien is er een risico voor de gemeenschap in de vorm van overlast en geweld. Ondanks dat veel jongeren al gewend zijn aan het drinken van alcohol, kan, via goede voorlichting en betrokkenheid van ouders, deze handhaving worden uitgelegd zodat 'indrinken' kan worden voorkomen. Eenieder is verplicht om zich aan de wet te houden en dat geldt ook voor de gemeente Katwijk.

     

Is uw partij Voor of Tegen het huidige groenbeleid waarbij elke vernieuwing, bestaande bomen worden gekapt en nieuw worden terug geplaatst? Voorbeelden: de Hoorneslaan en de Vliet.
Waar mogelijk moeten groenvoorzieningen worden aangelegd en behouden. Kappen van bomen is, door allerlei oorzaken, soms noodzakelijk. Vervangen door nieuwe aanplant is dan een goed uitgangspunt. Echter, waar bewoners duidelijk overlast hebben van (te) hoge bomen, hetzij in de bezonning, hetzij in vochtoverlast of ongedierte, moet men niet te strikt vasthouden aan het niet-kappen beleid. De APV moet hierin voorzien.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de vraag te onduidelijk was geformuleerd, waardoor de beantwoording niet eenduidig is te interpreteren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de verbouwingen/veranderende functies van de Terp in Valkenburg?
Het hebben van een gemeenschapshuis in alle kernen, waarin bibliotheek en andere wijkvoorzieningen hun plek vinden, vindt OPA Katwijk positief. Als hiervoor een verbouwing noodzakelijk is, dan zal die moeten plaatsvinden. Voorkomen moet worden dat Valkenburg als kleinste kern achtergesteld wordt bij de andere kernen.

     

Is uw partij Voor of Tegen de ontwikkeling en plaatsen van windmolens langs de kust van Katwijk-Noordwijk, ongeacht de 12-mijlszone (22 kilometer) of verder?
OPA Katwijk is voorstander van schone energie, maar windmolenparken op zee zijn een dodelijke hindernis voor vogels tijdens de vogeltrek. Alleen aalscholvers, die schade toebrengen aan de visstand, maken er dankbaar gebruik van. Zeedieren worden door windmolens verjaagd, terwijl ook schepen vaak hun route moeten aanpassen om een windmolenpark te ontwijken. Bovendien zorgen windmolenparken voor horizonvervuiling. De kusttoeristen willen geen windmolens zien, maar een vrije horizon waarbij men onder andere van de ondergaande zon kan genieten. Een laatste nadeel is de enorme investering die gepaard gaat met het plaatsen van deze windmolenparken.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Een windmolenpark in zee is goed voor het imago van Katwijk.' Toelichting:
OPA Katwijk is voorstander van schone energie, maar windmolenparken op zee zijn een dodelijke hindernis voor vogels tijdens de vogeltrek. Zeedieren worden door windmolens verjaagd, terwijl ook schepen vaak hun route moeten aanpassen om een windmolenpark te ontwijken. Bovendien zorgen windmolenparken voor horizonvervuiling. De kusttoeristen willen geen windmolens zien, maar een vrije horizon. Een laatste nadeel is de enorme investering die gepaard gaat met het plaatsen van deze windmolenparken.

     

Is uw partij Voor of Tegen een definitieve openstelling van de Westerbaan en het doortrekken van Zanderij/Cantineweg naar de Meeuwenlaan?
Op dit moment heeft Katwijk onvoldoende toe- en afvoerwegen naar de kust en het centrum. Een derde ontsluitingsweg is dan ook van groot belang. Onderzoek zal moeten uitwijzen of doortrekken tot de Meeuwenlaan of tot de Boulevard de voorkeur verdient.

     

Is uw partij Voor of Tegen een striktere handhaving op overlast van honden en paarden op de openbare weg, uitlaatplekken, stranden en het duingebied?
OPA Katwijk is van mening dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) duidelijk is. Overlast van honden en paarden is niet toegestaan en handhaving van deze verordening is dan ook een van de taken van de gemeente. Handhavingmaatregelen zullen dan ook moeten worden genomen als een eigenaar of houder zich niet aan de verordening houdt.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische auto's?
Op dit moment is er een tekort aan oplaadpunten voor elektrische auto's, met als resultaat dat op populaire oplaadpunten auto's in de wacht kunnen staan om hun auto op te laten. OPA Katwijk vindt dan ook dat er meer moeten worden geplaatst, waarbij ook gedacht kan worden aan het plaatsen van snellaadpunten, waar een auto in ongeveer 20 minuten opgeladen kan worden, hetgeen bij normale punten uren kan duren.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     
Is uw partij Voor- of Tegenstander van een vuurwerkverbod waarbij tijdens de jaarwisseling uitsluitend nog door professionals georganiseerd vuurwerk afgestoken wordt?
Vrij kunnen afsteken van vuurwerk wordt steeds risicovoller. Steeds zwaarder (zelf ingevoerd of illegaal) vuurwerk zorgt voor ernstig letsel en grote schade. Het is jammer voor degenen die wel op verantwoorde wijze met vuurwerk omgaan maar de overheid moet ingrijpen.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van parkeergebieden en verhogen van tarieven, nadat de 'Dijk in Duingarage' is opgeleverd/gerealiseerd?
OPA Katwijk is zowel voor als tegen, namelijk vóór uitbreiding van parkeergebieden en tégen het verhogen van de tarieven. V.w.b. de parkeergebieden: de nieuwe parkeergarage in het duin zal 670 parkeerplaatsen opleveren, waar er 770 waren aangevraagd, waarvan een deel al direct wordt gereserveerd. Vóór de ingebruikname moeten minimaal 157 parkeerplaatsen in de Princestraat, Andreasplein en Baljuwplein zijn opgeheven. OPA Katwijk is voorstander van het behoud van de parkeerplaatsen op het Baljuwplein om het tekort in de nieuwe parkeergarage te helpen verlichten.
De prijs van zowel de parkeergarages als het parkeren op straat moet wel betaalbaar blijven voor de inwoners en zeker voor de bewoners van het betaald-parkerengebied. Als verhoging van de tarieven echt niet te vermijden is, zou wellicht gedacht kunnen worden aan terugbetaling van (een deel van) het parkeertarief bij aankoop van artikelen.

     

Is uw partij Voor of Tegen een uitgebreider aanbod van activiteiten, naast de reguliere zoals voor/najaarsfeesten, voor alle burgers van Katwijk in het algemeen en specifiek voor 16+ en 65+?
Wij zijn voor een uitgebreid aanbod aan activiteiten, niet alleen voor jongeren, maar zeker ook voor mensen in de 65+ leeftijd. Financiering daarvan is geen overheidstaak maar tegen faciliteren hebben wij geen bezwaar.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Bioscoop/Theatervoorziening in Katwijk, dat staat beschreven in het Masterplan?
Met het verouderd zijn van Tripodia heeft Katwijk een nieuw, modern theatergebouw nodig. Dit hoeft wat OPA Katwijk betreft niet per se samen met de bibliotheek maar aangezien dat besluit al door de raad is genomen, heeft het geen zin daar nog bij stil te staan. Een combinatie van theater en cultuurhuis is heeft onze voorkeur, waarbij als beste locatie volgens OPA Katwijk de Prins Hendrikkade uit de bus komt, met als goede tweede het Baljuwplein. OPA Katwijk hoopt wel dat de toegangsprijs voor dit theater voor alle bevolkingsgroepen aanvaardbaar zal zijn.

Eens op de stelling in het Witte Weekblad 'Katwijk is toe aan een nieuw theater.' Toelichting:
Met het verouderd zijn van Tripodia heeft Katwijk een nieuw, modern theatergebouw nodig. Dit hoeft wat ons betreft niet per se samen met de bibliotheek maar aangezien dat besluit al door de raad is genomen, heeft het geen zin daar nog bij stil te staan. Een combinatie van theater en cultuurhuis is heeft wel de voorkeur, waarbij de beste locatie volgens OPA Katwijk hetzij de Prins Hendrikkade, hetzij het Baljuwplein zou zijn. OPA Katwijk hoopt wel dat de toegangsprijs voor dit theater voor alle bevolkingsgroepen aanvaardbaar zal zijn.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Zeejachthaven?
OPA Katwijk is ook hier verdeeld, hetgeen in de vrije politiek immers mogelijk is. Het merendeel van de kandidaten is van mening dat een zeejachthaven een impuls is voor de industrie en de werkgelegenheid alsmede de economische ontwikkeling en recreatie kan bevorderen. Een klein deel ziet de situatie het liefst ongewijzigd vanwege het inleveren van het zicht op strand en zee en is van mening dat zeker huizenbouw moet worden voorkomen.


     
Twee extra 'open' vragen


Aan welk onderwerp hecht uw partij een grotere meerwaarde qua belangrijkheid? Top 8.(selectie van de 8 onderwerpen door stemwijzerkatijk.nl)

1 Parkeerbeleid 2 Westerbaan 3 Katwijks Cultuurhuis 4 Windmolens 5 Nieuw Aquamar 6 Winkelopeningstijden 7 Zeejachthaven 8 Rijn Gouwe Lijn

Welk onderwerp vindt uw partij relevant genoeg, om in deze enquête naar voren te brengen, welke niet aan bod is gekomen in de voorgaande vragen?
Ouderenbeleid, daarin begrepen de bouw van levensloopbestendige woningen, waarbij de woning op eenvoudige wijze geschikt kan worden gemaakt indien men minder mobiel wordt. In de komende decennia zal het aantal ouderen drastisch groeien, waardoor er ook meer voorzieningen voor hen nodig zijn.     
Stellingen uit het Witte Weekblad


Mensen met een uitkering moeten een tegenprestatie leveren.
EENS. Toelichting:
OPA Katwijk is niet tegen een tegenprestatie op zich, maar het ligt er wel aan wat met tegenprestatie wordt bedoeld. Velen kunnen geen of slechts een zeer geringe tegenprestatie leveren. Een alleenstaande bijstandsmoeder met jonge kinderen levert bijvoorbeeld al een tegenprestatie. Het gaat hier om maatwerk, en een traject van opleiding, training en werkervaring als tegenprestatie zou op termijn kunnen leiden tot betaald werk (mede door bijscholing indien nodig). Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan de tegenprestatie iets zijn wat niet alleen ten goede komt aan de samenleving maar ook iets waar uitkeringsgerechtigde zelf iets aan heeft.

     

Bezuinigingen op Jeugd- en Thuiszorg zijn onaanvaardbaar. Gemeente moet geld bijpassen.
EENS. Toelichting:
Het is jammer dat slechts twee taken zijn uitgelicht die worden overgeheveld van rijk naar gemeente. Het gaat om een geheel waarbij ook Katwijk zal moeten uitzoeken hoe het invulling gaat geven na de overdracht, terwijl er drastisch wordt bezuinigd. Er zal wellicht geld bij moeten, hoewel onbekend is hoeveel. We moeten voorkomen dat geld over de balk wordt gesmeten. OPA is verheugd te kunnen constateren dat de gemeente Katwijk al een bedrag heeft opgenomen in de begroting voor opvang van eventualiteiten. Daardoor kan wellicht beter en kostbesparender maatwerk geleverd worden.

     


Er moet meer budget voorzien worden voor startersleningen.
EENS. Toelichting:
Het is jammer dat slechts twee taken zijn uitgelicht die worden overgeheveld van rijk naar gemeente. Het gaat om een geheel waarbij ook Katwijk zal moeten uitzoeken hoe het invulling gaat geven na de overdracht, terwijl er drastisch wordt bezuinigd. Er zal wellicht geld bij moeten, hoewel onbekend is hoeveel. We moeten voorkomen dat geld over de balk wordt gesmeten. OPA is verheugd te kunnen constateren dat de gemeente Katwijk al een bedrag heeft opgenomen in de begroting voor opvang van eventualiteiten. Daardoor kan wellicht beter en kostbesparender maatwerk geleverd worden.

     


De gemeente moet voorzien in meer sociale huurwoningen.
EENS. Toelichting:
OPA Katwijk wil zich sterk maken voor het bouwen van levensloopbestendige woningen, niet alleen koopwoningen maar vooral ook woningen in de huursector, waarbij een betaalbare huur voorop staat. Immers, ouderen gaan vaak terug in inkomen en sociale huurwoningen maken het mogelijk dat zij kleiner kunnen gaan wonen en toch niet al te veel in ruimte hoeven in te leveren.

     


Er moet meer geld beschikbaar gesteld worden voor schuldhulpverlening.
ONEENS. Toelichting:
De bedoeling van schuldhulpverlening is om mensen met problematische schulden te ondersteunen op weg naar een zelfstandig bestaan. Men moet zo snel mogelijk weer zelf zijn geldzaken kunnen regelen, waarbij begeleiding kan bijdragen om verder uit de problemen te blijven. OPA Katwijk is van mening dat schuldhulpverlening zich moet richten op mensen die door tegenslagen in de problemen zijn gekomen. Dit laat onverlet dat ook ondernemers en andere instellingen hun verantwoordelijkheid moeten onderkennen. Zo kunnen woningbouwcorporaties bijvoorbeeld veel kosten en leed besparen door eerder in te grijpen en mensen tijdig de kans te geven te verhuizen naar een goedkoper huis.

     


De N206 moet ter hoogte van Katwijk aan den Rijn door een gesloten tunnel lopen.
EENS. Toelichting:
OPA Katwijk is groot voorstander van gesloten ondertunneling van de N206. De milieudruk op het Tranendal zal hierdoor sterk worden verminderd, de doorsnijding van Katwijk door de N206 zal worden opgeheven en door de ondertunneling behoort een logische verbinding van de twee kernen Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn tot de mogelijkheden. Of hierbij gedacht moet worden aan bebouwing of groenvoorziening kan later ingevuld worden. In ieder geval kunnen de kernen rechtstreeks, zonder omwegen, verbonden worden.

     
NIET in 'de Katwijkse Stemwijzer'


De lijsttrekker aan het woord.
Toelichting:
Ouderen Politiek Aktief doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. We merken dat de inwoners van alle kernen ons graag vertellen wat bij hen leeft. OPA zou iedereen tevreden willen stellen en van alles beloven. Maar dat kan niet; er moeten keuzes worden gemaakt. Wel kunnen wij beloven dat wij eerlijk zijn. Als iets écht niet kan, dan kunnen ook wij dat niet voor elkaar krijgen. Wij zetten ons in voor de meerderheid van de bevolking, namelijk de 45-plussers. Wilt u meer weten? Kijk op www.opakatwijk.nl, zie wie onze kandidaten zijn en lees ons verkiezingsprogramma. Wij willen er voor gaan. Helpt u ons de raad in? Stem dan op 19 maart op lijst 7, OPA Katwijk.

     Politieke partijen

Klik op een partijlogo voor hun Standpunten.