KK (Kies Katwijk)


Afbeelding bron: de katwijkse post (30-01-2014)

Link naar Verkiezingsprogramma Kies Katwijk (naar website in pdf-formaat)

De Standpunten met Toelichting

Reactie op de voorgelegde vragen en stellingen.


Karakteristiek: Partij Specificatie, Lijsttrekker aan het woord of kies een Onderwerp: Katwijks Cultuurhuis, Honden/Paarden, Groenbeleid, Alcoholwet, Zeejachthaven, Zondagsrust, Activiteiten, Zwembad, Terp/Dorpshuis, Bioscoop/Theather, Windmolens, Westerbaan, Vuurwerk, Electrische Auto, Rijn-GouweLijn, Parkeerbeleid, Uitkeringsgerechtigden, Jeugd/Thuiszorg, Startersleningen, Sociale Woningbouw, Schuldhulpverlening, Tunnel N206 en Gemeentebelastingen.


De volgende informatie is ook als 'toelichting' per partij in de stemwijzer toegevoegd bij de betreffende vraag.Is uw partij Voor of Tegen de aanleg van de (op dit moment geannuleerde) 'Rijn Gouwe Lijn'?
KiesKatwijk is van mening dat we de blauwe tram nooit hadden mogen wegdoen destijds. Sindsdien is het Openbaar Vervoer er niet beter op geworden. Laten we hopen dat het zg. HOV, van Leiden langs de Tjalmaweg naar Katwijk, geen doekje voor het bloeden zal zijn. De Provincie wil zoveel mogelijk asfalt, KiesKatwijk kiest voor bereikbaarheid met kwaliteit. Dus liever een goede ondertunnelde Rijnlandroute en adequaat openbaar vervoer.De Provincie kan afzien van de nutteloze Duinpolderweg in de Bollenstreek en die miljoenen aan onze tunnel besteden.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een 'Katwijks Cultuurhuis', momenteel gesitueerd aan het Andreasplein, dat staat beschreven in het Masterplan?
Voor een Cultuurhuis. Dat wil zeggen, we willen gewoon in elke dorpskern een gemeenschapshuis waarin een bibkiotheekvestiging is opgenomen. De centrumbibliotheek heeft een klein zaaltje nodig. Wij zeggen: doe daar niet zo moeilijk over en stop nou eens om over theaters en over cultuurhuizen te blaten. Gewoon een bibliotheek met een zaaltje en natuurlijk niet op het Andreasplein. En natuurlijk wel voor een normale prijs!

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van de openingstijdenwet, met name op zondagen en feestdagen, voor zowel de winkeliers, uitbaters als voor de burgers?
KiesKatwijk wil de situatie graag houden zoals ze is. Er zijn heel veel zaken die veel belangrijker zijn. Die willen we graag eerst voor onze inwoners regelen. Er zijn veel nadelen voor de kleine middenstander en we willen ook de mensen niet voor het hoofd stoten die het echt pijnlijk zouden vinden dat de zondagsrust wordt verstoord. Zolang de terrasjes en strandtenten gewoon open zijn hebben wij geen problemen en kan iedereen lekker onthaasten op zondag.

     

Is uw partij een Voor- of Tegenstander van het nieuwe zwembad Aquamar waarbij het 50 meter zwembad is komen te vervallen?
Een zwembad van 18 miljoen (exclusief de vaste tegenvallers) is een voorbeeld van het geld van de inwoners verbrassen aan de vooravond van de magere jaren die er aankomen. Noordwijk bouwt een zwembad van 9 miljoen. Waarom moet dan van ons het dubbel kosten? Een gerenoveerd 50 meter bad is goed genoeg voor KiesKatwijk en dat moet voor een paar miljoen kunnen lukken. Anders is een nieuw zwembad in Rijnsburg bouwen (dat we samen betalen met Oegstgeest) ook een te onderzoeken optie.

     

Is uw partij Voor of Tegen de 'Katwijkse' overgangsregeling, gedurende de komende 1 à 2 jaar voor 16 en 17 jarige, omtrent de nieuwe alcoholwet, ingegaan op 1 januari 2014 jl.?
Het was zeer onhandig en ijdeltuiterij om met het Katwijkse standpunt de publiciteit te zoeken. Dit zou nu een mooi onderwerp zijn geweest voor een geheime vergadering van de Gemeenteraad. Kocon heeft achteraf verklaard dat ze kunnen leven met het ingenomen standpunt van de burgemeester, en dan kan KiesKatwijk dat ook.

Eens op de stelling in het Witte Weekblad 'Het landelijk alcoholbeleid moet in Katwijk gefaseerd ingevoerd worden.' Toelichting:
Het is niet gewenst dat landelijke wetten in Katwijk op een zelf gekozen tijdstip worden ingevoerd. De burgemeester heeft echter de bevoegdheid om bepaalde prioriteiten te bepalen in het handhavingsbeleid. Wij zien overigens het nut en de noodzaak niet om hierover "hoog van de toren te blazen" zoals gebeurd is. Het lokale platform Kocon heeft de gang van zaken achteraf gesanctioneerd. Wij willen op alle beleidsterreinen nauw samenwerken met, en goed luisteren naar, maatschappelijke organisaties of individuen die op basis van deskundigheid en betrokkenheid wat in te brengen hebben. Daarom volgen wij in dit geval de lijn van Kocon.

     

Is uw partij Voor of Tegen het huidige groenbeleid waarbij elke vernieuwing, bestaande bomen worden gekapt en nieuw worden terug geplaatst? Voorbeelden: de Hoorneslaan en de Vliet.
In de gemeente Katwijk is het groenbeleid ondergeschikt aan het versteningsbeleid. Omdat we veel aannemers hebben wordt er ook veel gebouwd, ook op plaatsen die daar helemaal niet geschikt voor zijn. Duinvallei is daarvan een voorbeeld, meer dan 400 huizen bouwen pal op een snelweg. Dat ben je kierewiet of je wilt veel geld verdienen, of allebei. Maar het is niet in het belang van de inwoners van Katwijk. Andere politiek vraagt nieuw mensen.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de vraag te onduidelijk was geformuleerd, waardoor de beantwoording niet eenduidig is te interpreteren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de verbouwingen/veranderende functies van de Terp in Valkenburg?
KiesKatwijjk is er voor dat de dorpen hun eigen identiteit en sfeer behouden. We steunen het beleid van "katwijk in de kern" waarin voor ieder dorpsdeel een eigen gemeenschapshuis is voorzien. We zijn blij met "de Burgt" in Rijnsburg en hopen de "De Terp" in Valkenburg net zo'n plezierige en nuttige functie kan vervullen in het dorp.

     

Is uw partij Voor of Tegen de ontwikkeling en plaatsen van windmolens langs de kust van Katwijk-Noordwijk, ongeacht de 12-mijlszone (22 kilometer) of verder?
Wij hebben geen bezwaar tegen windmolens voorbij de 12 mijlszone. KiesKatwijk vindt het ergerlijk dat de gemeente Katwijk strijd voert tegen windmolens op zee maar stiekem wel akkoord is gegaan met torenhoge windturbines langs het Valkenburgse Meer. Toeristen zijn blijkbaar belangrijker dan de eigen inwoners. Alle argumenten tegen windmolens in de voortuin (Noordzee) gelden in versterkte mate tegen windmolens in de achtertuin (Valkenburg). Dit is meten met twee maten en niet geloofwaardig.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Een windmolenpark in zee is goed voor het imago van Katwijk.' Toelichting:
Wij zien hier geen verband. Kies Katwijk is overigens fel tegenstander van het streven van VVD-minister Kamp om windmolens zo dicht mogelijk onder de kust te plaatsen omdat dit goedkoper is dan voorbij de 12-mijlszone. Op dezelfde wijze zijn we tegenstander van de in stilte geplande torenhoge windturbines langs het Valkenburgse Meer. Dat is een aanvullende reden voor onze afwijzing van woningbouw op het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Dat onderwerp is vele malen belangrijker dan een windmolenpark in zee. De plannen voor Locatie Valkenburg bedreigen onze leefbaarheid en hebben ons nu al meer dan vier miljoen euro gekost.

     

Is uw partij Voor of Tegen een definitieve openstelling van de Westerbaan en het doortrekken van Zanderij/Cantineweg naar de Meeuwenlaan?
KiesKatwijk wil dat er eerst fiets-voetgangerstunnels onder de Zeeweg en Hoorneslaan komen. Daardoor kan het autoverkeer vrij doorstromen en is er voorlopig geen extra ontsluitingsweg nodig. Verder denken wij dat de noordelijke randweg rond Rijnsburg waarschijnlijk een hogere urgentie zal hebben. De Westerbaan veranderen in een hoofdroute gaat onnoemelijk veel meer problemen oproepen (b.v. in de Zanderij of langs de Meeuwenlaan) dan dat ze oplossingen biedt. Qua kosten/baten kunnen we het belastinggeld wel beter besteden. Door blijven zeuren over die verlengde Laan van Nieuw Zuid (want daar gaat het om) is inmiddels een soort kinderachtig dreingedrag geworden. Wat ons betreft komt er aan het einde van de Laan van Nieuw Zuid een extra veld voor Quick Boys en aanleunwoningen voor Salem.

     

Is uw partij Voor of Tegen een striktere handhaving op overlast van honden en paarden op de openbare weg, uitlaatplekken, stranden en het duingebied?
KiesKatwijk vindt het vreemd dat hondenpoep in een zakje moet maar dat paarden vrijuit de fietspaden kunnen vervuilen. De paardenliefhebber(s) in het College van B&W wil(len) de paardenindustrie rond Mient-Kooltuin stimuleren maar wij denken dat dit nadelen oplevert voor de leefbaarheid.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische auto's?
Voor.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     
Is uw partij Voor- of Tegenstander van een vuurwerkverbod waarbij tijdens de jaarwisseling uitsluitend nog door professionals georganiseerd vuurwerk afgestoken wordt?
KiesKatwijk vindt de vuurwerkafstekerij een tamelijk nutteloze bezigheid. Rond 12 uur op oudjaarsdag is het een leuke traditie. Door professionals laten afsteken is een naïef plan omdat mensen niet met z'n allen naar een centraal punt zullen vertrekken, laten we dat maar tot de zomermaanden beperken.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van parkeergebieden en verhogen van tarieven, nadat de 'Dijk in Duingarage' is opgeleverd/gerealiseerd?
Hier worden meer vragen tegelijk gesteld. De ruimte in Katwijk is beperkt omdat we zo'n beetje de hoogste bouwdichtheid in Nederland hebben en er dus weinig ruimte overblijft voor andere zaken. Dat betekent (te)veel auto's op een (te) klein gebied en dat betekent uiteindelijk weer dat er betaald moet worden voor parkeren. Bewoners uit het centrum moeten in de gelegenheid worden gesteld om voor een schappelijke prijs hun auto in de zeereepgarage te kunnen plaatsen. Misschien moeten we overgaan tot het verkopen van parkeerplekken in de garage voor hen die daar prijs op stellen.

     

Is uw partij Voor of Tegen een uitgebreider aanbod van activiteiten, naast de reguliere zoals voor/najaarsfeesten, voor alle burgers van Katwijk in het algemeen en specifiek voor 16+ en 65+?
De afgelopen periode was de macht in handen van mensen die leuke activiteiten die het leven kunnen veraangenamen vooral als overlast hebben gezien. Vanuit een paternalistische houding heeft men vaak voor elke oplossing een probleem gezocht. Dezelfde partijen die dat steunden werpen zich nu op als kampioenen van het verenigingsleven en bepleiten nu dat die meer ruimte moeten krijgen. Dat is dan de ruimte die ze hen eerst hebben afgenomen en niet gegund. Dat is niet zo geloofwaardig, wij adviseren mensen die wat willen het eens met nieuwe mensen te proberen op het gemeentehuis. Veel slechter kan het er niet op worden wat dit betreft. Weet u nog dat zelfs de oranjevereniging Rijnsburg de handdoek in de ring wilde werpen ?

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Bioscoop/Theatervoorziening in Katwijk, dat staat beschreven in het Masterplan?
Wij zijn voor een bibliotheek met een zaaltje in een gemeenschapshuis dat daadwerkelijk kan functioneren als een clubhuis voor iedereen. Bouwen doen we voor een normale prijs, maar geen lelijke blokkendoos in het centrum!

Eens/Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Katwijk is toe aan een nieuw theater.' Toelichting:
Kies Katwijk heeft een alternatief plan ingediend voor het zogenaamde Cultuurhuis. De term 'Theater' wekt volgens ons een verkeerd beeld op en die term gebruiken we daarom niet. Het centrum van Katwijk heeft behoefte aan een multifunctioneel gebouw waarin zoveel mogelijk functies tot hun recht kunnen komen. Als locatie kiezen wij voor Voorstraat-west. In combinatie met 'Nieuw Riche' kan hier een gebouw komen dat een trekkersfunctie voor het centrum vervult. Naast de bibliotheek en een multifunctioneel zaaltje kunnen hier vele instellingen onderdak vinden of gebruik maken van de faciliteiten. RTV-Katwijk is een voorbeeld, maar er zijn meer potentiële gebruikers.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Zeejachthaven?
De zeejachthaven is een alibi voor de bouwlobby die zelfs daar nog honderden huizen zou willen bouwen. De firma waarmee de gemeente zaken wil doen heeft een soortgelijk project in Zeeland. Het merendeel van de huizen die het haventje moeten bekostigen zijn daar tweede woningen voor Duitsers.


     
Twee extra 'open' vragen


Aan welk onderwerp hecht uw partij een grotere meerwaarde qua belangrijkheid? Top 8.(selectie van de 8 onderwerpen door stemwijzerkatijk.nl)

Top 8 "Belangrijk" is niet relevant, het gaat er om of je voor of tegen bent en de onderliggende argementatie daarvoor.

Welk onderwerp vindt uw partij relevant genoeg, om in deze enquête naar voren te brengen, welke niet aan bod is gekomen in de voorgaande vragen?
Viegkamp Valkenburg: De achterhaalde pogingen om het voormalig Vliegkamp Valkenburg vol te bouwen zijn een voorbeeld waarbij duidelijk wordt dat niet de belangen van de inwoners van Katwijk centraal staan maar iets anders. Onder aanroeping van allerlei drogredenen en angstvisioenen poogt men het laatste stukje groene polder te koloniseren voor het geldelijk gewin. Er is voldoende bouwrijpe grond elders om huizen op te bouwen.

In de nota "Kansen benutten, een fiasco voorkomen" heeft KiesKatwijk alle argumenten op een rijtje gezet die pleiten tegen woningbouw op Valkenburg. KiesKatwijk wil het bestaande open landschap behouden en niet verder aantasten want er zijn geen deugdelijke argumenten anders dan dat de grondeigenaar wil cashen. En zelfs dat is geen goed argument op het dieptepunt van de markt, waar grond nog maar weinig waard is. Geen enkele projectontwikkelaar gaat hier voor eigen rekening en risico bouwen, wat op zichzelf voldoende reden is om die gedachte helemaal los te laten. Een formele reden om hier niet te bouwen is dat dit streven volledig indruist tegen het Provinciaal Afwegingskader Woningbouw. In de nota "Kansen benutten, een fiasco voorkomen" is een multi-criteria analyse opgenomen die duidelijk laat zien dat het veel verstandiger is om de Locatie Valkenburg te benutten om de economische structuur van de regio te versterken. De genoemde nota over Valkenburg en ook onze "Programmapunten 2014 - 2018" zijn te downloaden op www.kieskatwijk.nl

Nota: Kansen benutten, een fiasco voorkomen. naar Website
Nota: Kansen benutten, een fiasco voorkomen. naar PDF     
Stellingen uit het Witte Weekblad


Mensen met een uitkering moeten een tegenprestatie leveren.
EENS. Toelichting:
Dit is geregeld in de Wet Werk en Bijstand (WWB) die per juli 2014 in werking treedt. De stelling is dus enigszins overbodig omdat een wet gewoon moet worden uitgevoerd. Het is overigens een goede zaak als mensen worden ondersteund zodat ze (op termijn) weer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Vrijwilligerswerk als vorm van 'arbeidstraining' kan in sommige gevallen nuttig zijn. Het gaat hier echter om 'de manier waarop' het beleid wordt uitgevoerd. Het mag niet in de sfeer van dwangarbeid komen en we moeten uitkijken dat dit geen verdringing van betaald werk oplevert.

     

Bezuinigingen op Jeugd- en Thuiszorg zijn onaanvaardbaar. Gemeente moet geld bijpassen.
ONEENS. Toelichting:
Dit is een te algemene stelling. Het idee (of het verkoopverhaal) achter de nieuwe wetgeving is dat - door de uitvoering in handen van gemeenten te leggen - er besparingen mogelijk zijn. Die mogelijkheid zal dus eerst onderzocht moeten worden. In het algemeen vindt Kies Katwijk dat er in onze gemeente teveel is pot verteerd gedurende de afgelopen jaren. Ook voor Katwijk komen de magere jaren er aan. Weliswaar zijn er op dit moment nog geen grote tekorten maar er is teveel geld verbrast met diverse prestigeprojecten. Dat gaat ongetwijfeld gevolgen hebben in de nabije toekomst.

     


Er moet meer budget voorzien worden voor startersleningen.
ONEENS. Toelichting:
Op dit moment kost het verstrekken van startersleningen de gemeente ongeveer jaarlijks een kwart miljoen euro. Het resultaat komt ten goede aan een beperkt aantal inwoners en er wordt niet uitgeleend ten bate van nieuwbouw. Er was een evaluatie van deze regeling voorzien dit jaar maar wij hebben deze nog niet gezien. Vooralsnog hebben wij grote twijfels of dit instrument voldoende effect heeft en of de kosten wel tegen de (maatschappelijke) baten opwegen. Ook principieel zijn er bezwaren om mensen te stimuleren en te faciliteren om het uiterste uit hun leencapaciteit te halen.

     


De gemeente moet voorzien in meer sociale huurwoningen.
EENS. Toelichting:
Dit is een speerpunt van Kies Katwijk. Er is grote behoefte aan betaalbare huurwoningen. Dit is echter een complex onderwerp. Als wij daartoe door de kiezer in staat worden gesteld zullen we er alles aan doen om de gemeente Katwijk in een actieve rol te krijgen om huurwoningen te realiseren. Als dat niet tot stand kan worden gebracht via samenwerking met andere partijen op de markt van bouwen en wonen dan moet de gemeente desnoods zelfstandig het voortouw nemen. Kies Katwijk staat op het standpunt dat we mee zullen moeten bewegen in een trend die van 'kopen' naar 'huren' gaat.

     


Er moet meer geld beschikbaar gesteld worden voor schuldhulpverlening.
EENS. Toelichting:
Kies Katwijk behoort niet tot de partijen die denken dat de crisis wel overwaait. In de eerste plaats willen we daarom de financiële lasten voor de burger beperken. Ook ondersteuning bieden zoals bij schuldhulpverlening hoort in het pakket. Het allerbelangrijkste is echter dat we de economische structuur van de regio helpen te versterken. Dat moet samen met het bedrijfsleven, andere overheden en instanties zoals kennisinstituten en ontwikkelingsmaatschappijen gebeuren. Katwijk doet daar te weinig aan, in dit verband moet er meer samenwerking op de as Leiden-Katwijk komen. Valkenburg moet worden benut voor hoogwaardige werkgelegenheid, wonen kan elders beter en goedkoper.

     


De N206 moet ter hoogte van Katwijk aan den Rijn door een gesloten tunnel lopen.
EENS. Toelichting:
Dit is een van de speerpunten van Kies Katwijk. Ons standpunt is een tunnel of anders niets veranderen aan de bestaande situatie. Het is een onverteerbare zaak dat Katwijk akkoord is gegaan met het feit dat onze inwoners enorm veel geld (drie keer zoveel als inwoners van de Bollenstreek) bijdragen aan wegen elders in de regio (via het Regionaal Investeringsfonds) en dat de regio helemaal niets bijdraagt aan dit wegvak in onze gemeente. Het is ook onaanvaardbaar dat de Provincie bij Voorschoten een lange tunnel realiseert en bij Katwijk/Valkenburg (met instemming van Burgemeester & Wethouders) dezelfde weg bovengronds wil aanleggen.

     
NIET in 'de Katwijkse Stemwijzer'


De lijsttrekker aan het woord.
Toelichting:
De gemeente Katwijk gaat er prat op dat ze zo goed met geld kan omgaan. Dat is maar ten dele het geval. Het is belangrijk om er voor te zorgen dat je geen geld tekort komt. Dat is tot nog toe gelukt. Maar het is veel belangrijker dat je het overheidsgeld aan de juiste zaken besteed waar de inwoners profijt van hebben. Hier heeft men ernstig gefaald en dat gaan wij anders doen als de inwoners Kies Katwijk een kans willen geven voor de komende vier jaar. Kijk daarom eens naar het programma van Kies Katwijk en naar onze speerpuntenlijst.

     Politieke partijen

Klik op een partijlogo voor hun Standpunten.