HvK (Hart voor Katwijk)


Afbeelding bron: www.hartvoor katwijk.nl (13-02-2014)

Link naar Verkiezings-programma Hart voor Katwijk (naar website in pdf-formaat)
De Standpunten met Toelichting

Reactie op de voorgelegde vragen en stellingen.


Karakteristiek: Partij Specificatie, Lijsttrekker aan het woord of kies een Onderwerp: Katwijks Cultuurhuis, Honden/Paarden, Groenbeleid, Alcoholwet, Zeejachthaven, Zondagsrust, Activiteiten, Zwembad, Terp/Dorpshuis, Bioscoop/Theather, Windmolens, Westerbaan, Vuurwerk, Electrische Auto, Rijn-GouweLijn, Parkeerbeleid, Uitkeringsgerechtigden, Jeugd/Thuiszorg, Startersleningen, Sociale Woningbouw, Schuldhulpverlening, Tunnel N206 en Gemeentebelastingen.


De volgende informatie is ook als 'toelichting' per partij in de stemwijzer toegevoegd bij de betreffende vraag.Is uw partij Voor of Tegen de aanleg van de (op dit moment geannuleerde) 'Rijn Gouwe Lijn'?
Onze lijsttrekker is als zittend raadslid altijd tegen de aanleg van een Rijn Gouwe Lijn geweest en heeft een grote rol gespeeld in het afvoeren van dit onderwerp bij de provincie omdat het erg nadelig was voor de Katwijkse middenstand en het enorm veel geld kostte. Hart Voor Katwijk is wel voor een goed en hoogwaardig busnetwerk. Dat is, net zoals de Rijn Gouwelijn indertijd, een zaak van de provincie. Toch moet de gemeente Katwijk zich richting de provincie actief bemoeien met o.a. de onderliggende busverbindingen naar alle kernen, vooral die van Rijnsburg en Valkenburg.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een 'Katwijks Cultuurhuis', momenteel gesitueerd aan het Andreasplein, dat staat beschreven in het Masterplan?
Hart Voor Katwijk wil geen nieuwbouw van de hoofd bibliotheek in Katwijk Zee. De bibliotheek vindt zij een basisvoorziening die verspreid in de hele gemeente op goed toegankelijke plaatsen bereikbaar moet zijn voor jong en oud. Het is in deze crisistijd een te grote uitgave (11 miljoen euro oftewel 443 euro per huishouden) en ook de meerjarenexploitatie is structureel verliesgevend. Ook de razendsnelle opkomst van het digitale boek verdraagt zich niet met een zo enorme uitgave. Beter is vanwege deze ontwikkeling de kat uit de boom te kijken. Nut en noodzaak van dit megaproject zijn niet aangetoond.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van de openingstijdenwet, met name op zondagen en feestdagen, voor zowel de winkeliers, uitbaters als voor de burgers?
Hart voor Katwijk vindt dat dit geen zaak van de overheid moet zijn. Winkeliers moeten zelf bepalen wanneer ze opengaan. Hart voor Katwijk vindt dat dit hun commerciële afweging moet zijn, niet die van een overheid

     

Is uw partij een Voor- of Tegenstander van het nieuwe zwembad Aquamar waarbij het 50 meter zwembad is komen te vervallen?
Hart Voor Katwijk wil juist behoud van het 50 m bad door zwembad Aquamar op te knappen voor 5 mln i.p.v. nieuwbouw (wat 18 mln euro gaat kosten). Het is een gemiste kans geweest dat een nieuw zwembad samen met Noordwijk op de gemeentegrenzen niet is opgepakt. Zeker nu een gemeente in crisistijd voorzichtig met grote uitgaven moet zijn.

     

Is uw partij Voor of Tegen de 'Katwijkse' overgangsregeling, gedurende de komende 1 à 2 jaar voor 16 en 17 jarige, omtrent de nieuwe alcoholwet, ingegaan op 1 januari 2014 jl.?
De oplossing waar de burgemeester, verantwoordelijk voor dit beleid, voor heeft gekozen vindt Hart Voor Katwijk een praktische oplossing. Het gaat om weinig jongeren en van "alcohol toerisme" vanuit de regio is tot nu toe geen sprake.

Eens op de stelling in het Witte Weekblad 'Het landelijk alcoholbeleid moet in Katwijk gefaseerd ingevoerd worden.' Toelichting:
De gemeenteraad gaat hier niet over. Het is een landelijke wet die gewoon uitgevoerd moet worden door de burgemeester, als bevoegd gezag. De Gemeenteraad kan vrijblijvend iets vinden maar dat geldt voor zoveel zaken en dat leidt vaak tot blabla. Hart Voor Katwijk loopt echter niet weg voor discussies. Alcohol drinken voordat hersens zijn uitgegroeid is onverstandig en ongezond. Maar het is in de eerste en laatste plaats verantwoordelijkheid van ouders en omgeving om hier wat mee te doen. De overheid dringt, om de hemel op aarde te maken, steeds vaker ons privéleven binnen, zoals hier bij opvoeding van kinderen. Een ongewenste ontwikkeling.

     

Is uw partij Voor of Tegen het huidige groenbeleid waarbij elke vernieuwing, bestaande bomen worden gekapt en nieuw worden terug geplaatst? Voorbeelden: de Hoorneslaan en de Vliet.
Dit hangt af van de praktische situatie die zich de komende vier jaren op verschillende plekken voordoet. Soms loont het de moeite zeer oude bomen te verplaatsen, soms niet.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de vraag te onduidelijk was geformuleerd, waardoor de beantwoording niet eenduidig is te interpreteren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de verbouwingen/veranderende functies van de Terp in Valkenburg?
Hart voor Katwijk is voor een gemeenschapshuis in Valkenburg met een decentraal uitgiftepunt voor boeken. Het uiteindelijke oordeel hangt natuurlijk af van de concrete plannen die de Raad voorgelegd krijgt en of die fiancieel haalbaar zijn.

     

Is uw partij Voor of Tegen de ontwikkeling en plaatsen van windmolens langs de kust van Katwijk-Noordwijk, ongeacht de 12-mijlszone (22 kilometer) of verder?
Hart Voor Katwijk wil dat de gemeente die duurzaamheid nastreeft, zelf het goede voorbeeld geeft, bijvoorbeeld door te investeren in led lampen, zonne-, getijde- of windenergie en geothermie. In die volgorde. We zijn voor windenergie langs de kust, maar wel uit zicht.

Eens op de stelling in het Witte Weekblad 'Een windmolenpark in zee is goed voor het imago van Katwijk.' Toelichting:
Hart Voor Katwijk wil een economie die loskomt van de fossiele brandstoffen. Goed voor milieu, kinderen en kleinkinderen en goed voor onze economie. Hart Voor Katwijk is voor zonne-energie, geothermie en windenergie. In die volgorde. Een windmolenpark in zee bij Katwijk draagt daar aan bij hoewel het niet het meest effectieve vorm van energieopwekking is en ecologische schade enigszins optreedt (vogels, vissen en zeezoogdieren). Voor Katwijk is belangrijk dat het niet vanaf land te zien is, dus dat horizonvervuiling te allen tijde moet worden voorkomen. Het zo mooi zijn als bouw en onderhoud werkgelegenheid oplevert voor Katwijkse inwoners.

     

Is uw partij Voor of Tegen een definitieve openstelling van de Westerbaan en het doortrekken van Zanderij/Cantineweg naar de Meeuwenlaan?
Hart Voor Katwijk is daar voor. De lijsttrekker heeft daar in de gemeenteraad enorm aan getrokken en vindt dat dit college en in het bijzonder de VVD wethouder daar (weer) onvoldoende werk van heeft gemaakt. De weg had er wat ons betreft al moeten liggen.

     

Is uw partij Voor of Tegen een striktere handhaving op overlast van honden en paarden op de openbare weg, uitlaatplekken, stranden en het duingebied?
Hart Voor Katwijk wil in de APV (Algemene Politie Verordening) opnemen dat er in bepaalde gebieden ook de paardenvijgen moeten worden opgeruimd.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische auto's?
Elektrische auto's zijn de toekomst, we zullen uiteindelijk los moeten komen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     
Is uw partij Voor- of Tegenstander van een vuurwerkverbod waarbij tijdens de jaarwisseling uitsluitend nog door professionals georganiseerd vuurwerk afgestoken wordt?
Dit is landelijke wetgeving. Wel vindt Hart Voor Katwijk dat we bij de eerst volgende jaarwisseling bepaalde gebieden "vuurwerk vrij" kunnen maken door een afsteekverbod in bijvoorbeeld de winkelcentra, bij hondenuitlaatplaatsen etc.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van parkeergebieden en verhogen van tarieven, nadat de 'Dijk in Duingarage' is opgeleverd/gerealiseerd?
Hart Voor Katwijk wil juist de parkeertarieven opnieuw bezien en heeft kritiek dat er onvoldoende is nagedacht over de exploitatie van de 'dijk in duingarage' zodat de tarieven hiervoor de pan uitrijzen.

     

Is uw partij Voor of Tegen een uitgebreider aanbod van activiteiten, naast de reguliere zoals voor/najaarsfeesten, voor alle burgers van Katwijk in het algemeen en specifiek voor 16+ en 65+?
De activiteiten trekken toeristen naar Katwijk dat is wel gebleken.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Bioscoop/Theatervoorziening in Katwijk, dat staat beschreven in het Masterplan?
Beiden zijn geen taak van de overheid, daarnaast, we hebben nog een klein theater Mimiek. Helaas heeft dit college zo lang TriPodia aan het lijntje gehouden dat we nu ook deze theater functie in Katwijk kwijt zijn.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Katwijk is toe aan een nieuw theater.' Toelichting:
Een theater exploiteren moet gebeuren door een onderneming niet door de gemeente. En dat is al moeilijk genoeg in een gemeente van 63.000 inwoners die geen streekfunctie heeft, zoals bijvoorbeeld Leiden. We hopen op behoud van TriPodia, ons bestaande cultuurcentrum, maar de praktijk laat zien dat het erg moeilijk is de exploitatie daarvan rond te krijgen. De plannen van het CDA/VVD/ChristenUnie college om een theater annex bibliotheek te gaan bouwen voor 15 miljoen en te gaan exploiteren, betekent vrijwel zeker constant fors verlies draaien. De Katwijkse belastingbetaler mag dat betalen. Hart Voor Katwijk denkt wél aan uw portemonnee.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Zeejachthaven?
De oude Katwijkse economische dragers haperen. Hart Voor Katwijk is voor nieuwe initiatieven die een werkgelegenheidsimpuls kunnen geven, zoals een Zeejachthaven. De aanleg eventueel in samenwerking met Noordwijk moet een particulier initiatief zijn, met een terughoudend beleid t.a.v. woningbouw rond de nieuwe haven.


     
Twee extra 'open' vragen


Aan welk onderwerp hecht uw partij een grotere meerwaarde qua belangrijkheid? Top 8.(selectie van de 8 onderwerpen door stemwijzerkatijk.nl)

1. Katwijks Cultuurhuis 2. Nieuw Aquamar 3. Westerbaan 4. Parkeerbeleid 5. Winkelopeningstijden 6. Zeejachthaven 7. Windmolens 8. Rijn Gouwe Lijn

Welk onderwerp vindt uw partij relevant genoeg, om in deze enquête naar voren te brengen, welke niet aan bod is gekomen in de voorgaande vragen?
Lagere lasten voor burgers en bedrijven in crisistijd en een betere scheiding tussen kerk en staat zijn voor Hart Voor Katwijk belangrijke uitgangspunten en die komen in al die stemwijzers niet terug. Onze campagne slogan is niet voor niets: "Hart Voor Katwijk , voor alle inwoners en denkt wel aan portemonnee." Veel mensen hebben het moeilijk in crisistijd. Daarom geen verhoging van de woonlasten en het terugbrengen van de bebouwingsplannen (op Valkenburg bv). De gemeente moet niet de begroting op orde krijgen door meer binnen te halen maar door vooral minder uit te geven of taken af te stoten en zo de financiële problemen het hoofd te bieden.
Het stemmen "kopen" door allerlei groepen fors te subsideren en grote peperdure prestigeprojecten op te tuigen moet afgelopen zijn.     Stellingen uit het Witte Weekblad


Mensen met een uitkering moeten een tegenprestatie leveren.
EENS. Toelichting:
De gemeenteraad gaat hier niet over, dit is landelijk beleid, maar Hart Voor Katwijk is hier voor omdat mensen die gemeenschapsgeld ontvangen iets terug kunnen doen voor de maatschappij. Het voorkomt het gevoel dat men overbodig is en gaat tegelijk uitkeringsfraude tegen omdat men minder snel ergens anders zwart kan werken. Uitkeringsfraude moet sowieso streng worden aangepakt. Wel moet het werk zo dicht mogelijk bij iemands vaardigheden liggen. Voorkomen moet worden dat de tegenprestatie gaat lijken op een uitgedeelde taakstraf. Verder mag deze tegenprestatie er niet toe leiden dat 'gewoon' werk verdwijnt of valse concurrentie aangedaan wordt.

     

Bezuinigingen op Jeugd- en Thuiszorg zijn onaanvaardbaar. Gemeente moet geld bijpassen.
EENS. Toelichting:
De landelijke bezuinigingen zijn een feit. Hoe efficiënt en effectief het ook georganiseerd wordt, het lijkt ook een feit dat we euro's moeten bijpassen omdat maatwerk geleverd moet gaan worden. Hetzelfde geldt voor ouderenbeleid. Om mensen niet in de kou te laten staan, moet er voldoende geld zijn. Daarom is Hart Voor Katwijk tegen het opmaken van onze reserves in miljoenen kostende prestigeprojecten als Riche, het luxe zwembad en de superbibliotheek met theater. Dit beleid op afstand laten uitvoeren door het ondemocratische samenwerkingsverband Holland Rijnland staat gelijk aan het geven van een blanco cheque en bemoeilijkt de persoonlijke zorg op maat.

     


Er moet meer budget voorzien worden voor startersleningen.
ONEENS. Toelichting:
In ons verkiezingsprogramma staat: "Geen 'wie het eerst komt wie het eerst maalt' subsidiesystemen vanwege de rechtsongelijkheid die daarmee optreedt". Het is pure willekeur om de één wel en de ander geen subsidie te geven omdat het potje op is. Hart Voor Katwijk wil geen nieuwe startersleningen meer verstrekken en wil bestaande leningen afbouwen. Startersleningen zijn geen kerntaak van de gemeente. Jonge mensen geef je geen betere toekomst door ze te verleiden zich nog meer in de schuld te steken, bovenop de al torenhoge bancaire hypotheekschuld. De crisis los je op door schulden af te bouwen en niet door op te bouwen.

     


De gemeente moet voorzien in meer sociale huurwoningen.
ONEENS. Toelichting:
Veel belangrijker is dat we in Katwijk eens beter gaan nadenken over hoe de doorstroming weer op gang komt. Veel mensen blijven in deze woningen zitten, lekker goedkoop, terwijl hun inkomen vraagt dat ze weer gaan plaatsmaken voor anderen met een laag inkomen die ook betaalbaar willen wonen. Zoals jongeren en bejaarden. Daarnaast is de grens wat "bouwen in Katwijk" volgens Hart Voor Katwijk wel bereikt. Katwijk is vol. Het VVD plan om in Katwijk overal studentenwoningen te plaatsen is te dom voor woorden. Misschien goed voor Leiden en voor de portemonnee van de lijsttrekker, maar niet goed voor Katwijk.

     


Er moet meer geld beschikbaar gesteld worden voor schuldhulpverlening.
EENS. Toelichting:
Het benodigde bedrag is nu niet in te schatten. Men kan hier stoere uitspraken over bezuinigingen op dit gebied doen maar het hangt ervan hoe ernstig de crisis de komende vier jaar bij individuen en gezinnen toeslaat. Uiteindelijk kan je individuen en gezinnen (met kinderen) die er zelf niet meer uitkomen niet in de kou laten staan en zal de helpende hand geboden moeten worden, inclusief bijzondere bijstand. Hart Voor Katwijk probeert daarnaast voor iedereen het leven financieel te ontlasten door gemeentelijke belastingen en lasten zoveel mogelijk omlaag te willen brengen.

     


De N206 moet ter hoogte van Katwijk aan den Rijn door een gesloten tunnel lopen.
EENS. Toelichting:
Een volledige ondertunnelde N206 heeft naast uitzichtvoordelen, geluidsreductie, stankreductie ook het voordeel dat de Zanderij en Katwijk-Binnen aan elkaar verbonden worden. Hart Voor Katwijk vindt dat je met die nieuwe ruimte mooie dingen kan doen, zoals bijv. plek geven aan een evenemententerrein voor de Oranjevereniging of andere centrale voorzieningen. Een gesloten tunnel gaat veel geld kosten maar het is te financieren. Het Rijk (gaat veel verdienen aan huizen op Valkenburg), de Regio (belang bij goede weg), de projectontwikkelaar Campri (moet contractueel bijdragen en heeft al veel verdiend aan de Zanderij), de provincie verantwoordelijke voor de weg) en gemeente moeten meer betalen.

     NIET in 'de Katwijkse Stemwijzer'


De lijsttrekker aan het woord.
Toelichting:
Hart Voor Katwijk is een nieuwe partij met een vertrouwd gezicht (Anita van Ginkel) met op de kandidatenlijst bekenden als Aad Oosterlee, Gijsbert Schrijvers, Petra van Dijk. Stemmen in Katwijk is al jaren een keuze tussen lood of oud ijzer. Coalities van gevestigde partijen hebben weinig veranderd, problemen blijven jaren liggen, wegen bestaan alleen op papier. We zijn voor lage belastingen, minder uitgeven, aanleg Westerbaan, ondertunneling N206, voldoende reserves voor goed ouderen-, jeugd- en welzijnsbeleid, zo weinig mogelijk bebouwing vliegveld Valkenburg. HvK, met goede kandidaten, is er voor alle inwoners in alle kernen en denkt wél aan uw portemonnee.

     Politieke partijen

Klik op een partijlogo voor hun Standpunten.