GB (Gemeente Belangen)


Afbeelding bron: www.gbkatwijk.nl (13-02-2014)

Link naar Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen (naar website in pdf-formaat)
De Standpunten met Toelichting

Reactie op de voorgelegde vragen en stellingen.


Karakteristiek: Partij Specificatie, Lijsttrekker aan het woord of kies een Onderwerp: Katwijks Cultuurhuis, Honden/Paarden, Groenbeleid, Alcoholwet, Zeejachthaven, Zondagsrust, Activiteiten, Zwembad, Terp/Dorpshuis, Bioscoop/Theather, Windmolens, Westerbaan, Vuurwerk, Electrische Auto, Rijn-GouweLijn, Parkeerbeleid, Uitkeringsgerechtigden, Jeugd/Thuiszorg, Startersleningen, Sociale Woningbouw, Schuldhulpverlening, Tunnel N206 en Gemeentebelastingen.


De volgende informatie is ook als 'toelichting' per partij in de stemwijzer toegevoegd bij de betreffende vraag.Is uw partij Voor of Tegen de aanleg van de (op dit moment geannuleerde) 'Rijn Gouwe Lijn'?
Dit is een achterhaald verhaal maar door de eerdere planvorming werden vele plannen aangehouden of konden niet gerealiseerd worden. GB heeft altijd gepleit voor de realisering van hoogwaardig openbaar vervoer waarme alle kernen bereikt konden worden. Daar zijn in den lande al vele voorbeelden van.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een 'Katwijks Cultuurhuis', momenteel gesitueerd aan het Andreasplein, dat staat beschreven in het Masterplan?
GemeenteBelangen heeft zich in april 2014 in de raad uitgesproken voor een de bouw van een nieuwe 'bibliotheek plus' in Katwijk aan Zee waar elkaar ontmoeten centraal staat, een accommodatie met meervoudige doelen. Maar geen massaal gebouw zoals het College het voorstelt.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van de openingstijdenwet, met name op zondagen en feestdagen, voor zowel de winkeliers, uitbaters als voor de burgers?
Laat de markt zijn werk doen kijkende naar wat er ook voor toeristen en Katwijkse inwoners op zondag al beschikbaar en open is. Je kan ook denken aan openstelling van een AH in 't Heen als proef. Kijk ik in de gemeente Westland, een vergelijkbare gemeente met Katwijk, dan zie je wel een zondagopenstelling vanaf 13.00 uur waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt door ondernemers en burgers. Leg de vraag maar eens neer bij de Katwijkse ondernemers!

     

Is uw partij een Voor- of Tegenstander van het nieuwe zwembad Aquamar waarbij het 50 meter zwembad is komen te vervallen?
Het 50 meterbad was een unique selling point voor dit zwembad en met een renovatie zouden er lagere kosten mee zijn gemoeid. Wie kan ons garanderen dat we over veertig jaar het zwembad nog willen wat er dan nog staat met de geplande nieuwbouw?

     

Is uw partij Voor of Tegen de 'Katwijkse' overgangsregeling, gedurende de komende 1 à 2 jaar voor 16 en 17 jarige, omtrent de nieuwe alcoholwet, ingegaan op 1 januari 2014 jl.?
Het is dé manier om wild drinken te voorkomen! Een prima regeling waarin Katwijk weer voorop loopt en geen struisvogelpolitiek toepast.

Eens op de stelling in het Witte Weekblad 'Het landelijk alcoholbeleid moet in Katwijk gefaseerd ingevoerd worden.' Toelichting:
GemeenteBelangen steunde in november en december de voorgestelde handhavingsstrategie m.b.t. de huidige zestien- en zeventienjarigen. Deze strategie schept controleerbare duidelijkheid in de Katwijkse horecagelegenheden. Ze voorkomt het 'wild drinken' door deze doelgroep. Gelukkig vormt de Katwijkse horeca een moeilijke hindernis voor zestien- en zeventienjarigen van buiten Katwijk, dranktoerisme zal er dus niet ontstaan. Ze weten bovendien dat Katwijk al jaren voorop loopt wat betreft controleren en handhaven. Platform Kocon ondersteunt deze handhavingsstrategie. GB vindt nu wel dat de gemeente moet zorgen dat 18-minners beter moeten worden opgevangen.

     

Is uw partij Voor of Tegen het huidige groenbeleid waarbij elke vernieuwing, bestaande bomen worden gekapt en nieuw worden terug geplaatst? Voorbeelden: de Hoorneslaan en de Vliet.
Het één op één terug plaatsen van dezelfde boomsoort is niet altijd juist. Soms moet je er minder terugplaatsen om een betere groenkwaliteit te verkrijgen.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de vraag te onduidelijk was geformuleerd, waardoor de beantwoording niet eenduidig is te interpreteren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de verbouwingen/veranderende functies van de Terp in Valkenburg?
Deze kern Valkenburg heeft zo'n gemeenschapshuis nodig. Het is alleen voor de bewoners van Rijnweide een hard gelag dat hun plus - functies in RIjnweide bijna allemaal zijn verdwenen. En daar kozen de inwoners jaren geleden toch dit gebouw voor om te gaan wonen.

     

Is uw partij Voor of Tegen de ontwikkeling en plaatsen van windmolens langs de kust van Katwijk-Noordwijk, ongeacht de 12-mijlszone (22 kilometer) of verder?
Het kost meer dan het oplevert, visuele verontreiniging en hier zitten we niet op te wachten.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Een windmolenpark in zee is goed voor het imago van Katwijk.' Toelichting:
Imago doet niet ter zake. Het is veeleer een kwestie dat we eraan moeten geloven. Een windmolenpark in de twaalfmijlszone tussen Noordwijk en Katwijk is onderwerp van overleg tussen Economische Zaken (EZ) en gemeente Noordwijk. GB wil dat Katwijk meedoet met dat overleg met andere kustgemeenten vanwege de dreigende horizonvervuiling. EZ moet eerst alle parken bouwen die buiten die zone mogelijk zijn, zoals tussen Wassenaar en Katwijk en Luchterduinen. Pas daarna valt te praten over windparken in de twaalfmijlszone zolang die komen op plekken waar geen woonkernen zijn. Alle kustgemeenten samen kunnen genoeg druk op Den Haag zetten om dat te bereiken.

     

Is uw partij Voor of Tegen een definitieve openstelling van de Westerbaan en het doortrekken van Zanderij/Cantineweg naar de Meeuwenlaan?
Ons 'tegen' is louter de ondersteuning van de Nederlandse en Europese wetgeving. Niet meer en het is niet minder. Alleen GB zou immers nooit deze aanleg kunnen tegen houden dus er zijn 'hogere machten' die de aanleg verhinderen.

     

Is uw partij Voor of Tegen een striktere handhaving op overlast van honden en paarden op de openbare weg, uitlaatplekken, stranden en het duingebied?
Het 'voor' geldt de paarden want wat zijn de afspraken met de manegehouders in katwijk wat betreft de vervuiling in hun directe omgeving?

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische auto's?
En geef burgers hier de ruimte voor een eigen invulling! Duurzaamheid staat centraal!

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     
Is uw partij Voor- of Tegenstander van een vuurwerkverbod waarbij tijdens de jaarwisseling uitsluitend nog door professionals georganiseerd vuurwerk afgestoken wordt?
Waarom niet koppelen aan 18 jaar zoals ook met alcohol en roken gebeurt? En strenger handhaven in de dagen voordat er mag worden afgestoken (niet met open verpakking van vuurwerk op straat lopen) en instellen van vuurwerkvrije zones.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van parkeergebieden en verhogen van tarieven, nadat de 'Dijk in Duingarage' is opgeleverd/gerealiseerd?
Er moet wel een parkeeroplossing komen voor de centrumbewoners in de komende periode.

     

Is uw partij Voor of Tegen een uitgebreider aanbod van activiteiten, naast de reguliere zoals voor/najaarsfeesten, voor alle burgers van Katwijk in het algemeen en specifiek voor 16+ en 65+?
Aciviteiten in de zin van cultuur, sport, muziek .. elkaar ontmoeten .. passief en actief!

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Bioscoop/Theatervoorziening in Katwijk, dat staat beschreven in het Masterplan?
Voor maar kan in een kleinere setting met een multifunctionele zaal (opklapbare tribune met 125 zitplekken) waar de bibliotheek ook lezingen kan verzorgen, standup comedians kunnen optreden, scholen het zaaltje kunnen huren, enz.

Eens op de stelling in het Witte Weekblad 'Katwijk is toe aan een nieuw theater.' Toelichting:
Om het uitgaan te beleven moet een theaterzaal met maximaal 200 plaatsen voldoen aan alle huidige en toekomstige eisen qua licht, geluid en inrichting. En met een pakkende en creatieve programmering zal jaarrond een prima cultureel aanbod worden aangeboden waar Katwijkers en mensen van buitenaf op afkomen. Het multifunctionele karakter van het nieuwe theater wordt bevorderd met het organiseren op gezette tijden van filmvoorstellingen (voor kinderen en à la filmhuis). En ook de bibliotheek kan het benutten voor hun lezingen door en ontmoetingen met auteurs. Bij de uitwerking moet ook het kostenaspect vanzelfsprekend een belangrijke randvoorwaarde zijn.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Zeejachthaven?
Het 'tegen' hoort bij de eerdere randvoorwaarden. Daar lagen de financiële risico's voor de gemeente en was de bebouwing om de kosten te dekken niet datgene wat GB voor ogen had. Het ligt nu op de markt.


     
Twee extra 'open' vragen


Aan welk onderwerp hecht uw partij een grotere meerwaarde qua belangrijkheid? Top 8.(selectie van de 8 onderwerpen door stemwijzerkatijk.nl)

1. Katwijks Cultuurhuis 2. Parkeerbeleid 3. Windmolens 4. Nieuw Aquamar 5. Zeejachthaven 6. Winkelopeningstijden 7. Westerbaan 8. Rijn Gouwe Lijn

Welk onderwerp vindt uw partij relevant genoeg, om in deze enquête naar voren te brengen, welke niet aan bod is gekomen in de voorgaande vragen?
Toewijzing van ruimte voor innovatieve bedrijven. Voorrang geven aan innovatieve en creatieve burgers en ondernemers die een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie. Betere fiets- en wandelverbindingen in de gemeente en met het achterland. Ruimte en voorzieningen voor ongebonden sporters zoals mountainbikers, ruiters, watersporters, vissers enzovoort. De ontwikkeling van de gemeente Katwijk tot een fairtrade gemeente. Vestiging van innovatieve bedrijven gericht op kennisontwikkeling of nieuwe producten voor duurzame ontwikkeling. Meer biodiversiteit, meer groen in de wijk door samen te werken met burgers en natuur- en milieuorganisatie.     Stellingen uit het Witte Weekblad


Mensen met een uitkering moeten een tegenprestatie leveren.
ONEENS. Toelichting:
Op 12 november jl. is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet werk en bijstand ingediend. Dat wetsvoorstel dient onder meer om mensen in de bijstand verplicht vrijwilligerswerk te laten verrichten. De maatregelen in dat voorstel schieten volgens GemeenteBelangen hun doel voorbij, ze leiden tot onnodige extra regels en dwang, en beperken de mogelijkheid tot maatwerk. Daarmee belemmeren de wetsaanpassingen sociale diensten te doen waarvoor ze zijn opgericht, mensen terugleiden naar de arbeidsmarkt. GB verwacht daarom eerder een toename van maatschappelijke problemen dan een afname. De wet levert straks rigide regels die tot schrijnende gevallen kunnen leiden.

     

Bezuinigingen op Jeugd- en Thuiszorg zijn onaanvaardbaar. Gemeente moet geld bijpassen.
ONEENS. Toelichting:
Het rijk 'gooit het over de gemeentelijke schutting' en we kunnen het gaan uitzoeken. Op dit moment is er nog veel onzeker over concrete invullingen. Daarom is het goed dat Katwijk, als grotere speler in de regio in Holland Rijnland het voortouw heeft genomen wat betreft de voorbereidingen met andere gemeenten. Katwijk heeft nu al een bedrag in de begroting opgenomen om mogelijke calamiteiten op te kunnen vangen. GB vindt het belangrijk om zeer kritisch te kijken naar de inzet van de te ontvangen gelden. Voor elke groepering, hoe klein dan ook, een 'eigen loket' zal meer kosten dan investeren in kwaliteit bij een centraal aanbod.

     


Er moet meer budget voorzien worden voor startersleningen.
EENS. Toelichting:
GemeenteBelangen heeft zich altijd al hard gemaakt voor startersleningen voor bestaande bouw en zal dat ook nu nog blijven. Het is belangrijk om de huizenmarkt in beweging te houden. Katwijkers willen ook in Katwijk blijven wonen, en het liefste in hun eigen kern waar ze geboren en getogen zijn. Nu is er de afgelopen jaren een projectontwikkelaar actief geweest met eigen 'startersleningen' voor een nieuwbouwproject om de huizenmarkt vlot te trekken. Maar dat mag van GB ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid worden. Op dit initiatief is veel gereageerd maar het maakte het verkrijgen van een starterslening soms complexer en minder transparant.

     


De gemeente moet voorzien in meer sociale huurwoningen.
EENS. Toelichting:
GemeenteBelangen ondersteunt hier ook de wens van de Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek die dagelijks het tekort aan kwalitatief goede sociale huurwoningen ervaart. En dat potentieel aan huurwoningen was ooit de reden van het ontstaan van woningcorporaties waar enige jaren geleden ook Dunavie uit is voortgekomen. Betaalbaar bouwen voor de eigen bewoners blijft belangrijk. Uitkomsten van 'Woononderzoek 2012' laten al zien dat ruim 20% van de Katwijkse huishoudens onder de door het Sociaal Cultureel Planbureau gedefinieerde armoedegrens leeft. GB vindt ook dat er sociale huurwoningen moeten komen met collectieve voorzieningen voor 50-plussers.

     


Er moet meer geld beschikbaar gesteld worden voor schuldhulpverlening.
ONEENS. Toelichting:
Het is wel belangrijk om extra budget vrij te maken voor preventieve schuldhulpverlening. Als er meer mogelijkheden komen om mensen met dreigende schulden eerder te helpen, hoeven de schulden niet zo problematisch hoog op te lopen. Wie een uitkering ontvangt of anderszins langdurig een laag inkomen heeft, zou meer dan nu het geval is recht moeten hebben op goede informatie en preventieve ondersteuning. Dus niet zomaar geld over de schutting smijten, maar bekijk per situatie hoe de gezinsproblematiek kan worden aangepakt. Beperk ook het aantal instituutjes dat tegelijk één gezin begeleidt en van elkaar niet altijd weten waarmee ze bezig zijn. Gewoon één loket.

     


De N206 moet ter hoogte van Katwijk aan den Rijn door een gesloten tunnel lopen.
EENS. Toelichting:
Mits betaalbaar. In de werkgroep 'Second opinion' heeft GB er voor gepleit om de N206 uit het straatbeeld van Katwijk te halen. Dat kan volgens GB alleen door een verdieping en waar mogelijk een volledig dichte bak. Anders moet worden gekozen voor meerdere overkluizingen, met creatieve invulling van de verkregen bodemoppervlakte. Het doel van de oplossing moet immers zijn het verbinden van Katwijk aan den Rijn met Katwijk aan Zee. Daarbij is geen plaats voor doorgaand verkeer. Daarnaast moet een oplossing komen die doorstroming geeft voor lokaal verkeer, sluipverkeer door de kernen terugbrengt, en voorziet in een goede doorgaande fietsroute.

     NIET in 'de Katwijkse Stemwijzer'


De lijsttrekker aan het woord.
Toelichting:
GB heeft een visie op Katwijk 2030 en vertaalt deze in activiteiten voor het verkiezingsprogramma 2014 - 2018. GB slaakt geen populistische kreten als 'Duizend euro voor elke burger' zoals de VVD in 2010 (heeft u ze al mogen afhalen?). Realisering van die activiteiten kan GemeenteBelangen nooit alleen en daar hebben we u in het stemhokje 19 maart voor nodig en andere politieke partijen na de verkiezingsuitslag. Want met elkaar willen we blijven bouwen aan Katwijk waar ieders toekomst een mooie toekomst zal zijn. GB gaat voor een hogere opkomst dan bij de laatste verkiezingen. Wat is de lokale politiek u waard?

     Politieke partijen

Klik op een partijlogo voor hun Standpunten.