D66 (Democraten '66)


Afbeelding bron: katwijkd66.nl (13-02-2014)

Link naar Verkiezingsprogramma D66 (naar website) of zie hier een samengestelde versie in pdf-formaat of naar de website in pdf-formaatDe Standpunten met Toelichting

Reactie op de voorgelegde vragen en stellingen.


Karakteristiek: Partij Specificatie, Lijsttrekker aan het woord of kies een Onderwerp: Katwijks Cultuurhuis, Honden/Paarden, Groenbeleid, Alcoholwet, Zeejachthaven, Zondagsrust, Activiteiten, Zwembad, Terp/Dorpshuis, Bioscoop/Theather, Windmolens, Westerbaan, Vuurwerk, Electrische Auto, Rijn-GouweLijn, Parkeerbeleid, Uitkeringsgerechtigden, Jeugd/Thuiszorg, Startersleningen, Sociale Woningbouw, Schuldhulpverlening, Tunnel N206 en Gemeentebelastingen.


De volgende informatie is ook als 'toelichting' per partij in de stemwijzer toegevoegd bij de betreffende vraag.Is uw partij Voor of Tegen de aanleg van de (op dit moment geannuleerde) 'Rijn Gouwe Lijn'?
D66 Katwijk is tegenstander van de light-rail (Rijn Gouwe Lijn). Op dit moment worden de plannen voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV-net) uitgewerkt, waarin voor de gemeente Katwijk bussen (al dan niet met aparte busbanen) zullen worden ingezet. Hier is D66 voorstander van.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een 'Katwijks Cultuurhuis', momenteel gesitueerd aan het Andreasplein, dat staat beschreven in het Masterplan?
D66 is voorstander van een plek voor cultuur in de gemeente Katwijk als blijkt dat hier vraag naar is. Het gesprek over de inhoud van het cultuurhuis is wat D66 betreft nog niet klaar. Het cultuurhuis kan een multifunctioneel centrum zijn dat de nieuwe bibliotheek herbergt, lokale culturele initiatieven huisvest en een podium biedt aan gevestigde artiesten, maar ook aan de Katwijkse jeugd. Dit cultuurhuis biedt ook de mogelijkheid om films te vertonen. De locatie moet nog bepaald worden, maar is volgens D66 niet het Andreasplein.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van de openingstijdenwet, met name op zondagen en feestdagen, voor zowel de winkeliers, uitbaters als voor de burgers?
D66 vindt dat de keuze om op zondag open te gaan aan de ondernemers is. Zij moeten de mogelijkheid hebben om de concurrentie aan te gaan met winkels in de omgeving waar zondagsopenstelling nu al wel mogelijk is.

     

Is uw partij een Voor- of Tegenstander van het nieuwe zwembad Aquamar waarbij het 50 meter zwembad is komen te vervallen?
D66 vind het belangrijk dat er in de gemeente een fatsoenlijk zwembad is. We zijn daarom voor nieuwbouw. De mogelijkheid om bij nieuwbouw van het zwembad een 50 meter bad te realiseren is voor D66 nog niet uitgesloten. Om financiering van een dergelijke optie rond te krijgen kan de gemeente toenadering zoeken tot het bedrijfsleven.

     

Is uw partij Voor of Tegen de 'Katwijkse' overgangsregeling, gedurende de komende 1 à 2 jaar voor 16 en 17 jarige, omtrent de nieuwe alcoholwet, ingegaan op 1 januari 2014 jl.?
D66 is voor het voortzetten van de lijn die de gemeente heeft gekozen en de handhaving van minimale leeftijden voor het schenken van alcohol gradueel te verhogen. Voor D66 zijn jongeren belangrijk, we willen niet dat ze de straat op worden gejaagd. D66 wil dat er voor jongeren tot 18 jaar volwaardige alternatieven worden gezocht voor het uitgaan. Jongeren hebben hier uiteraard, binnen grenzen, de grootste stem in. D66 wil alcoholgebruik niet criminaliseren, wel de excessen tegengaan.

Eens op de stelling in het Witte Weekblad 'Het landelijk alcoholbeleid moet in Katwijk gefaseerd ingevoerd worden.' Toelichting:
Geen nadere informatie.

     

Is uw partij Voor of Tegen het huidige groenbeleid waarbij elke vernieuwing, bestaande bomen worden gekapt en nieuw worden terug geplaatst? Voorbeelden: de Hoorneslaan en de Vliet.
D66 vindt dat bomen in de openbare ruimte alleen gekapt mogen worden als hier een dringende of goede reden voor is, niet omdat het makkelijker is voor de uitvoering van werkzaamheden.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de vraag te onduidelijk was geformuleerd, waardoor de beantwoording niet eenduidig is te interpreteren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de verbouwingen/veranderende functies van de Terp in Valkenburg?
D66 Katwijk is voor een multifunctioneel dorpshuis in Valkenburg waarin (naar voorbeeld van het gemeenschapshuis in Rijnsburg) de bibliotheek gevestigd is, activiteiten voor ouderen plaatsvinden, waar Valkenburgers kunnen sporten en kunnen feestvieren. De Terp is hiervoor een voor de hand liggende locatie. Belangrijk is dat Valkenburgers participeren in de totstandkoming van hun dorpshuis.

     

Is uw partij Voor of Tegen de ontwikkeling en plaatsen van windmolens langs de kust van Katwijk-Noordwijk, ongeacht de 12-mijlszone (22 kilometer) of verder?
D66 is voor investeringen in duurzame energie. Wie A zegt, moet ook B durven zeggen. Hoewel we meer zien in zonne-energie kunnen windmolens voor de kust van Katwijk-Noordwijk noodzakelijk zijn om duurzame doelstellingen te halen. Een voorwaarde voor D66 is dat het windmolenpark buiten de 12-mijlszone gerealiseerd wordt. Dit om horizonvervuiling zoveel mogelijk te voorkomen.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Een windmolenpark in zee is goed voor het imago van Katwijk.' Toelichting:
Het gaat niet om het imago, een windmolenpark staat ter discussie in het behalen van een Europese duurzame doelstelling: namelijk dat 20 procent van onze energie in 2020 uit duurzame energiebronnen komt. Wat D66 betreft stimuleren we vooral zonne-energie, maar kan een windmolenpark noodzakelijk zijn voor het behalen van de doelstelling. Daarbij stelt D66 de voorwaarde dat het windmolenpark op geruime afstand van de kust ligt om horizonvervuiling te voorkomen.

     

Is uw partij Voor of Tegen een definitieve openstelling van de Westerbaan en het doortrekken van Zanderij/Cantineweg naar de Meeuwenlaan?
D66 wil zo snel mogelijk een permanente aansluiting van de Westerbaan op het verkeersnet van Katwijk, de zogenoemde 'Verlengde Westerbaan'. Hoewel D66 de huidige (tijdelijke) aansluiting steunt, is deze niet berekend op het huidige verkeersvolume en loopt deze langs een winkelplein, huizen en een basisschool. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties en opstoppingen. D66 is voorstander van aansluiting van de Westerbaan op de Meeuwenlaan, waarbij zoveel mogelijk natuur wordt gespaard en de weg zoveel mogelijk uit het zicht komt, bijvoorbeeld door deze te verdiepen en overkappen.

     

Is uw partij Voor of Tegen een striktere handhaving op overlast van honden en paarden op de openbare weg, uitlaatplekken, stranden en het duingebied?
Hondenpoep wordt in de gemeente Katwijk duidelijk genoemd als overlast die door de inwoners wordt ervaren. D66 wil om deze overlast tegengaan de boetes voor het niet zelf opruimen van hondenpoep sterk verhogen. Hier staat tegenover dat D66 wil dat de hondenbelasting wordt afgeschaft. BOA's krijgen de taak om goed te controleren op hondenpoep.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische auto's?
D66 Katwijk is voor de uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische auto's. Het aantal elektrische auto's en plug-in-hybrides is enorm gestegen het afgelopen jaar. In 11 maanden tijd is in Nederland het aantal (semi) elektrische auto's verdrievoudigd. Die positieve trend moet gesteund en gefaciliteerd worden door het plaatsten van voldoende oplaadpunten.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     
Is uw partij Voor- of Tegenstander van een vuurwerkverbod waarbij tijdens de jaarwisseling uitsluitend nog door professionals georganiseerd vuurwerk afgestoken wordt?
Een verbod zal landelijk geregeld moeten worden. D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen en vrijheid van het individu. Nu is er in de samenleving een groep voor wie het vuurwerk onlosmakelijk verbonden is met de viering van het nieuwjaarsfeest. Een andere groep maakt zich zorgen over de risico's, schade en maatschappelijke overlast van vuurwerk. D66 wil particulier gebruik van vuurwerk niet verbieden. Veroorzakers van schade mogen wat D66 betreft echter hoog beboet worden, naast het vergoeden van de schade.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van parkeergebieden en verhogen van tarieven, nadat de 'Dijk in Duingarage' is opgeleverd/gerealiseerd?
D66 is van mening dat met de komst van de Dijk in Duingarage er voorlopig voldoende parkeergelegenheid is in Katwijk, op een centrale plek. Volgens D66 moet de gemeente er voor waken om de parkeertarieven (veel) te laten stijgen.

     

Is uw partij Voor of Tegen een uitgebreider aanbod van activiteiten, naast de reguliere zoals voor/najaarsfeesten, voor alle burgers van Katwijk in het algemeen en specifiek voor 16+ en 65+?
D66 Katwijk houdt wel van een feestje. Alle Katwijkers, Valkenburgers en Rijnsburgers hebben hun eigen prachtige feesten, die moeten we koesteren. D66 vindt niet dat de gemeente nieuwe actviteiten moet tegenhouden als hier vraag naar is en zou het ook mooi vinden als het initiatief wordt genomen voor een verbindend feest waarin de kernen schouder aan schouder gaan staan. Een feest dat de inwoners met elkaar verbindt en dat alle generaties iets te bieden heeft zou D66 zeker steunen. De jeugd die niet meer in de horeca terecht kan verdient daarnaast speciale aandacht.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Bioscoop/Theatervoorziening in Katwijk, dat staat beschreven in het Masterplan?
Als men theather zegt, zegt men in Katwijk ook cultuurhuis. Het gesprek over de inhoud van het cultuurhuis is wat D66 betreft nog niet klaar. Het cultuurhuis kan een multifunctioneel centrum zijn dat de nieuwe bibliotheek herbergt, lokale culturele initiatieven huisvest en een podium biedt aan gevestigde artiesten, maar ook aan de Katwijkse jeugd. Dit cultuurhuis biedt ook de mogelijkheid om films te vertonen. De locatie moet nog bepaald worden, maar is volgens D66 niet het Andreasplein.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Katwijk is toe aan een nieuw theater.' Toelichting:
Hoewel D66 groot voorstander van cultuur is, is voor het theater momenteel te weinig draagvlak. De plannen zijn omstreden en kostbaar. D66 stimuleert de vernieuwing van de democratie door digitale raadpleging van burgers beter mogelijk te maken. D66 wil burgers daarom in een vroeg stadium betrekken bij besluitvorming en dat de mogelijkheid tot een correctief referendum bestaat. De keuze voor het theater zou volgens D66 heel goed via een referendum aan de burgers kunnen worden voorgelegd. Cultuur raakt ons immers allemaal!

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Zeejachthaven?
D66 steunt het besluit van de raad om als gemeente geen actieve rol te spelen als projectpartner van een zeejachthaven. D66 wil wel blijven meedoen in discussies over initiatieven en plannen vanuit marktpartijen en provincie.


     
Twee extra 'open' vragen


Aan welk onderwerp hecht uw partij een grotere meerwaarde qua belangrijkheid? Top 8.(selectie van de 8 onderwerpen door stemwijzerkatijk.nl)

1. Westerbaan 2. Winkelopeningstijden 3. Windmolens 4. Parkeerbeleid 5. Katwijks Cultuurhuis 6. Nieuw Aquamar 7. Zeejachthaven 8. Rijn Gouwe Lijn

Welk onderwerp vindt uw partij relevant genoeg, om in deze enquête naar voren te brengen, welke niet aan bod is gekomen in de voorgaande vragen?
D66 gaat uit van de eigen kracht en ideeën van inwoners en ondernemers en zet in op het ondersteunen en stimuleren van duurzaamheid. D66 heeft ook aandacht voor verbeteringen in de faciliteiten voor het onderwijs. De decentralisatie in de zorg ziet D66 als een kans: minder bureaucratie en meer zorg! We willen een gemeente die luistert naar zijn inwoners en met hen samenwerkt. Een gemeente waar elke kern de aandacht krijgt die nodig is en die ze verdient.     Stellingen uit het Witte Weekblad


Mensen met een uitkering moeten een tegenprestatie leveren.
ONEENS. Toelichting:
Het is onverstandig dat er eerst laag betaald werk wordt wegbezuinigd, om dit vervolgens aan te bieden in een reïntegratietraject voor werklozen. D66 Katwijk verlangt niet automatisch van iedereen met een uitkering een tegenprestatie. Hoewel een tegenprestatie voor een uitkering logisch klinkt, heeft structurele werkloosheid vaak een dieperliggende oorzaak dan slechts 'niet willen werken'. D66 wil dat bij een tegenprestatie werk met een bepaalde uitdaging wordt aangeboden. Werk waarbij iemands inzet waardering krijgt en waar de gemeenschap baat bij heeft.

     

Bezuinigingen op Jeugd- en Thuiszorg zijn onaanvaardbaar. Gemeente moet geld bijpassen.
ONEENS. Toelichting:
De aanstaande overheveling van zorgtaken naar gemeentes is een door het Rijk opgelegde bezuiniging. De bezuiniging volledig bijpassen zal niet gaan zonder dat de gemeentelijke belastingen worden verhoogd. Voor D66 is het belangrijk dat de kwaliteit van Jeugd- en Thuiszorg, ondanks bezuinigingen, nog beter wordt. Nu zorg dichter bij de inwoners geleverd wordt, zou dit ook mogelijk moeten zijn. D66 ziet de overheveling van zorgtaken als een kans om de inwoners van Katwijk maatwerk in ondersteuning en zorg te leveren en hiermee de regie over hun leven te behouden. D66 wil minder bureaucratie en meer zorg.

     


Er moet meer budget voorzien worden voor startersleningen.
EENS. Toelichting:
Starters zijn van groot belang voor de ontwikkeling en welstand van de gemeente Katwijk en al zijn inwoners. Extra budget kan starters helpen de woningmarkt te betreden. Daarnaast ziet D66 mogelijkheden om starters te ondersteunen die via collectief particulier opdrachtgeverschap willen bouwen, bijvoorbeeld door bij uitgifte van grond een iets lagere prijs te vragen en in ruil daarvoor hogere duurzaamheidseisen aan de nieuw te bouwen woningen te stellen. Daar zijn niet alleen de starter en de duurzaamheid mee gebaat, het geeft ook nog eens een impuls aan de bouw.

     


De gemeente moet voorzien in meer sociale huurwoningen.
EENS. Toelichting:
Maar niet alleen door het bouwen van sociale huurwoningen, ook door het tegengaan van scheefwonen. Bij scheefwonen worden sociale huurwoningen verhuurd aan huurders met een te hoog inkomen. Scheefwonen zorgt voor druk op de huurmarkt in de sociale sector. D66 wil in eerste instantie dat Dunavie samen met de gemeente Katwijk gaat kijken hoe scheefwonen kan worden tegengegaan. Ook moeten er voldoende doorstroom mogelijkheden zijn voor deze groep, om zo het bestand aan beschikbare sociale huurwoningen te vergoten.

     


Er moet meer geld beschikbaar gesteld worden voor schuldhulpverlening.
EENS. Toelichting:
Door de recessie zullen de aanmeldingen voor schuldhulpverlening alleen maar toenemen. De schuldsituaties worden ook steeds ingewikkelder. D66 pleit daarbij voor een meer preventieve aanpak. Eerder probleemsituaties signaleren om excessen te voorkomen. Voor de schuldhulpverlening moet meer maatwerk geboden worden, waarbij er per schuldenaar voor een juiste aanpak wordt gekozen. Het gaat er niet om om iedereen binnen drie jaar geheel schuldenvrij te maken. D66 zet erop in om mensen beter te laten functioneren, om schulden binnen de perken te houden en geleidelijk aan af te lossen.

     


De N206 moet ter hoogte van Katwijk aan den Rijn door een gesloten tunnel lopen.
EENS. Toelichting:
De verwachte toename van verkeer via de N206 brengt dusdanig veel geluidsoverlast en vervuiling met zich mee dat de aanleg van een tunnel een duurzame oplossing kan bieden. Daarbij moeten we 'een tunnelvisie' voorkomen. Momenteel bestaat grote onduidelijkheid hoe en waar de tunnel aangelegd moet worden. En uiteraard moeten de kosten van de aanleg te verantwoorden zijn.

     NIET in 'de Katwijkse Stemwijzer'


De lijsttrekker aan het woord.
Toelichting:
D66 wil samen met u een frisse wind door de raad laten waaien. We willen een gemeente die luistert en samenwerkt met zijn inwoners. Inwoners en ondernemers krijgen de ruimte om zelf te beslissen, omdat wij vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Wij staan voor duurzaamheid. De doelstelling voor duurzaamheid mag omhoog! De decentralisaties in de zorg ziet D66 als een kans. Laten we deze kans pakken en de zorg zo organiseren dat het geld ook echt terecht komt bij hen die het nodig hebben. Samen met u willen wij van Katwijk een nóg mooiere gemeente maken. Stem D66.

     Politieke partijen

Klik op een partijlogo voor hun Standpunten.