CU (Christen Unie)


Afbeelding bron: www.christen uniekatwijk.nl (13-02-2014)

Link naar Verkiezings- programma Christen Unie (naar website in pdf-formaat)
De Standpunten met Toelichting

Reactie op de voorgelegde vragen en stellingen.


Karakteristiek: Partij Specificatie, Lijsttrekker aan het woord of kies een Onderwerp: Katwijks Cultuurhuis, Honden/Paarden, Groenbeleid, Alcoholwet, Zeejachthaven, Zondagsrust, Activiteiten, Zwembad, Terp/Dorpshuis, Bioscoop/Theather, Windmolens, Westerbaan, Vuurwerk, Electrische Auto, Rijn-GouweLijn, Parkeerbeleid, Uitkeringsgerechtigden, Jeugd/Thuiszorg, Startersleningen, Sociale Woningbouw, Schuldhulpverlening, Tunnel N206 en Gemeentebelastingen.


De volgende informatie is ook als 'toelichting' per partij in de stemwijzer toegevoegd bij de betreffende vraag.Is uw partij Voor of Tegen de aanleg van de (op dit moment geannuleerde) 'Rijn Gouwe Lijn'?
Tegen.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een 'Katwijks Cultuurhuis', momenteel gesitueerd aan het Andreasplein, dat staat beschreven in het Masterplan?
Tegen.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van de openingstijdenwet, met name op zondagen en feestdagen, voor zowel de winkeliers, uitbaters als voor de burgers?
Tegen.

     

Is uw partij een Voor- of Tegenstander van het nieuwe zwembad Aquamar waarbij het 50 meter zwembad is komen te vervallen?
Voor.

     

Is uw partij Voor of Tegen de 'Katwijkse' overgangsregeling, gedurende de komende 1 à 2 jaar voor 16 en 17 jarige, omtrent de nieuwe alcoholwet, ingegaan op 1 januari 2014 jl.?
Tegen.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Het landelijk alcoholbeleid moet in Katwijk gefaseerd ingevoerd worden.' Toelichting:
De leeftijdsgrens van 18 jaar voor alcohol is in Nederland zeer breed gedragen. Wetenschappelijk is aangetoond dat alcohol onder de 18 jaar schadelijk is voor de hersenen en negatief bijdraagt aan overlast, geweld en ongelukken. Nog langer wachten met invoeren van deze leeftijdgrens, of uitzonderingen daarop maken, vinden wij onverstandig en onwenselijk. Iedereen is gebaat bij een heldere wettelijke en sociale norm. De wet geldt voor iedereen en moet dan ook worden gehandhaafd. Wij zijn niet voor gedogen.

     

Is uw partij Voor of Tegen het huidige groenbeleid waarbij elke vernieuwing, bestaande bomen worden gekapt en nieuw worden terug geplaatst? Voorbeelden: de Hoorneslaan en de Vliet.
Voor.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de vraag te onduidelijk was geformuleerd, waardoor de beantwoording niet eenduidig is te interpreteren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de verbouwingen/veranderende functies van de Terp in Valkenburg?
Voor.

     

Is uw partij Voor of Tegen de ontwikkeling en plaatsen van windmolens langs de kust van Katwijk-Noordwijk, ongeacht de 12-mijlszone (22 kilometer) of verder?
Tegen.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Een windmolenpark in zee is goed voor het imago van Katwijk.' Toelichting:
De echte keuze is die voor duurzame energie. Het bewaren van en het bouwen aan Gods schepping is voor de ChristenUnie van groot belang. Daarom moet Katwijk zich de komende jaren inzetten voor duurzame energie. Energie uit zout en zoet water, getijden energie opwekking en het stimuleren van inwoners om zelf ook duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld d.m.v. zonnepanelen. We moeten ons daarom inzetten voor het behoud van Gods schepping door duurzame energie te realiseren, zonder de weidsheid en natuurlijke pracht te laten verdwijnen achter windmolens die het imago van Katwijk alleen maar verzwakken.

     

Is uw partij Voor of Tegen een definitieve openstelling van de Westerbaan en het doortrekken van Zanderij/Cantineweg naar de Meeuwenlaan?
Voor.

     

Is uw partij Voor of Tegen een striktere handhaving op overlast van honden en paarden op de openbare weg, uitlaatplekken, stranden en het duingebied?
Voor.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische auto's?
Voor.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     
Is uw partij Voor- of Tegenstander van een vuurwerkverbod waarbij tijdens de jaarwisseling uitsluitend nog door professionals georganiseerd vuurwerk afgestoken wordt?
Tegen.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van parkeergebieden en verhogen van tarieven, nadat de 'Dijk in Duingarage' is opgeleverd/gerealiseerd?
Tegen.

     

Is uw partij Voor of Tegen een uitgebreider aanbod van activiteiten, naast de reguliere zoals voor/najaarsfeesten, voor alle burgers van Katwijk in het algemeen en specifiek voor 16+ en 65+?
Neutraal.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Bioscoop/Theatervoorziening in Katwijk, dat staat beschreven in het Masterplan?
Tegen.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Katwijk is toe aan een nieuw theater.' Toelichting:
Er komt geen nieuw theater in Katwijk. Er is geen behoefte aan, zo bleek ook al uit het feit dat TriPodia onlangs is gestopt met verliesgevende culturele voorstellingen. De combinatie van een theater met de nieuwe bibliotheek leidde ook tot een te groot gebouw waar geen ruimte voor was in Katwijk. Het idee om dit op het Andreasplein te plaatsen is gelukkig van de baan. Ook vanwege ruimtelijke beperkingen is er dus geen plaats voor een nieuw theater in Katwijk.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Zeejachthaven?
Voor.


     
Twee extra 'open' vragen


Aan welk onderwerp hecht uw partij een grotere meerwaarde qua belangrijkheid? Top 8.(selectie van de 8 onderwerpen door stemwijzerkatijk.nl)

1. Winkelopeningstijden 2. Katwijks Cultuurhuis 3. Westerbaan 4. Windmolens 5. Parkeerbeleid 6. Nieuw Aquamar 7. Zeejachthaven 8. Rijn Gouwe Lijn

Welk onderwerp vindt uw partij relevant genoeg, om in deze enquête naar voren te brengen, welke niet aan bod is gekomen in de voorgaande vragen?
Het allerbelangrijkste onderwerp voor de komende vier jaar betreft de ontwikkelingen rondom de zorg voor jong en oud. Deze komen helaas niet naar voren in de vragen. De ChristenUnie wil er juist de komende periode aan werken dat jong en oud de zorg blijven ontvangen die ze nodig hebben.     Stellingen uit het Witte Weekblad


Mensen met een uitkering moeten een tegenprestatie leveren.
EENS. Toelichting:
Wij vinden het belangrijk dat mensen meedoen in de maatschappij. Een tegenprestatie leveren is nuttig voor de samenleving en voor de persoon zelf. Het is een goede opstap naar werk(ritme), het voorkomt sociaal isolement en het draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling. Ook staan wij positief tegenover de wederkerigheid: iets terugdoen voor de samenleving als je een uitkering van de overheid ontvangt. Daarbij geldt wel: wie ziek, gehandicapt of mantelzorger is, wordt uitgezonderd. En iemand moet zelf met een voorstel komen, want motivatie is belangrijk. Wat heb je er aan als iemand met een chagrijnig gezicht koffie schenkt in een bejaardentehuis?

     

Bezuinigingen op Jeugd- en Thuiszorg zijn onaanvaardbaar. Gemeente moet geld bijpassen.
EENS. Toelichting:
Het Rijk bezuinigt al fors op deze taken door ze over te dragen aan de gemeente maar stelt er tegelijkertijd fors minder budget voor beschikbaar. Als gemeente moeten we hier dus niet verder op bezuinigen! We zijn genoodzaakt om het te doen met het budget dat we krijgen. Door het werk slim te organiseren en in regionaal verband op te pakken kan de kwaliteit desondanks zo goed mogelijk op peil worden gehouden. Om de overgang verantwoord te laten gebeuren komt er op voorstel van de Christen- Unie een financiële reserve van 4 miljoen euro.

     


Er moet meer budget voorzien worden voor startersleningen.
ONEENS. Toelichting:
Een starterslening lijkt sympathiek omdat een starter hierdoor eerder een huis kan kopen door een extra bedrag bovenop zijn hypotheek te lenen. Tegelijkertijd is het de vraag of het wel de taak van de gemeente is om voor bank te spelen. Een starterslening kost de gemeente ook geld. We kunnen niet eindeloos geld in een starterslening blijven stoppen. De ChristenUnie kijkt liever naar alternatieven. Met het realiseren van goedkopere woningen stimuleer je de plaatselijke economie en geef je starters een mogelijkheid om de huizenmarkt op te stromen zonder een extra schuld aan te gaan met een starterslening.

     


De gemeente moet voorzien in meer sociale huurwoningen.
ONEENS. Toelichting:
In de gemeente Katwijk zijn er genoeg sociale huurwoningen. Het echte probleem, namelijk dat mensen die naar een inkomen zijn gegroeid van boven de 34.678 euro in een sociale huurwoning blijven wonen, kan alleen landelijk opgelost worden. Die grens was te laag en dankzij de inspanningen van de ChristenUnie is die inkomensgrens opgeschoven. Toch moet er nog meer gebeuren. Deze scheefhuurders moeten eerder de stap kunnen maken naar koopwoningen of particuliere huur zodat er ruimte ontstaat voor mensen die recht hebben op een sociale huurwoning. Dan gaat het vooral om de senioren huisvesting die levensloopbestendig is.

     


Er moet meer geld beschikbaar gesteld worden voor schuldhulpverlening.
EENS. Toelichting:
Steeds meer mensen in Katwijk komen vanwege de crisis in de financiële problemen. Er is extra geld beschikbaar gekomen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening. De ChristenUnie heeft in november gesteld dat dit naar de allerarmsten moet gaan. Bestrijden van schulden is goed, voorkomen nog beter. Dus stevig inzetten op preventie en vroegsignalering. Dat kan door: a) inzetten op vaardigheden om verstandig om te gaan met geld, b) ondersteunen van mensen om zelf hun schulden op te lossen i.p.v. het over te nemen, c) oplossen van onderliggende problemen bij schulden, d) samenwerken met schuldhulpmaatjes van Grip op de Knip en professionals.

     


De N206 moet ter hoogte van Katwijk aan den Rijn door een gesloten tunnel lopen.
EENS. Toelichting:
De ChristenUnie heeft altijd al gepleit voor ondertunneling of overkapping van de N206 ter hoogte van de Duinvallei. Eerdere onderzoeken wezen uit dat dit te duur zou zijn. Er werd toen een alternatief ontwerp zonder overkapping gemaakt. De ChristenUnie twijfelde hierover en heeft het initiatief genomen tot een second opinion. Dat onderzoek maakte korte metten met de bestaande plannen. Verder werd het advies gegeven om opnieuw naar het toepassen van (land)tunnels te kijken. Er ligt inmiddels een nieuw en beter plan. Nu onderzoeken we een haalbare stedebouwkundige invulling van de Duinvallei waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van tunnels.

     NIET in 'de Katwijkse Stemwijzer'


De lijsttrekker aan het woord.
Toelichting:
Zorg en werkgelegenheid zijn de thema's waar het de komende jaren om gaat. Krijgt u als oudere straks nog de zorg die u nodig heeft? Hoe gaan we om met jongeren die net even meer aandacht nodig hebben? Hoe behouden en creëren we werk voor onze inwoners? Net als afgelopen jaren blijft de ChristenUnie stevig inzetten op goede zorg en werkgelegenheid. Vanuit onze Bijbelse opdracht om God en onze naasten te dienen zoeken wij het beste voor iedereen. Juist in onzekere tijden is er behoefte aan een boodschap van hoop, herstel, geloof en vertrouwen. Daarom: Geef geloof een stem, kies ChristenUnie!

     Politieke partijen

Klik op een partijlogo voor hun Standpunten.