CDA (Christen Democratisch Appèl)


Afbeelding bron: www.cda.nl (13-02-2014)

Link naar Verkiezingsprogramma CDA (naar website in pdf-formaat)
De Standpunten met Toelichting

Reactie op de voorgelegde vragen en stellingen.


Karakteristiek: Partij Specificatie, Lijsttrekker aan het woord of kies een Onderwerp: Katwijks Cultuurhuis, Honden/Paarden, Groenbeleid, Alcoholwet, Zeejachthaven, Zondagsrust, Activiteiten, Zwembad, Terp/Dorpshuis, Bioscoop/Theather, Windmolens, Westerbaan, Vuurwerk, Electrische Auto, Rijn-GouweLijn, Parkeerbeleid, Uitkeringsgerechtigden, Jeugd/Thuiszorg, Startersleningen, Sociale Woningbouw, Schuldhulpverlening, Tunnel N206 en Gemeentebelastingen.


De volgende informatie is ook als 'toelichting' per partij in de stemwijzer toegevoegd bij de betreffende vraag.Is uw partij Voor of Tegen de aanleg van de (op dit moment geannuleerde) 'Rijn Gouwe Lijn'?
Het CDA wil een veilige, snelle en duurzame bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers. Dat geldt ook voor wie gebruik maakt van het openbaar vervoer. Medio 2012 besloot de provincie om de Rijn Gouwe Lijn (RGL) niet aan te leggen, vanwege de hoge kosten. Binnen Katwijk stuitte het plan op veel weerstand, omdat het de leefbaarheid in ons dorp erg negatief zou beïnvloeden. Het CDA is blij met het afschieten van het project. Het CDA wil wel dat er goed openbaar vervoer is voor de inwoners van de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van busverbindingen met gedeeltelijk vrij liggende busbanen.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een 'Katwijks Cultuurhuis', momenteel gesitueerd aan het Andreasplein, dat staat beschreven in het Masterplan?
Het CDA kiest voor een kwalitatieve, toekomstbestendige centrale bibliotheekvoorziening. Een plaats van ontmoeting, cultuur en educatie. Het CDA vindt dat het gebouw passend moet zijn bij de schaal van de omgeving. Het gebouw biedt ruimte voor het culturele programma van de bibliotheek, met lezingen en films. Een zaal met circa 100 stoelen volstaat. DeVVV en een grand café krijgen onderdak in het pand.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van de openingstijdenwet, met name op zondagen en feestdagen, voor zowel de winkeliers, uitbaters als voor de burgers?
De zondag is voor het CDA een dag van rust, bezinning, ontspanning en ontmoeting. De gemeente Katwijk kenmerkt zich door de zondagsrust. Het CDA kiest voor deze invulling van de zondag en wijst koopzondagen en openstelling van winkels op zondag af. Naar de mening van het CDA is ook het belang van werknemers en kleine ondernemers daarbij gebaat.

     

Is uw partij een Voor- of Tegenstander van het nieuwe zwembad Aquamar waarbij het 50 meter zwembad is komen te vervallen?
Het CDA is blij met de nieuwbouw van het zwembad. Daarmee krijgen de inwoners van Katwijk een moderne en duurzame voorziening. Een 50 meterbad zou een grote investering zijn voor slechts een klein groepje mensen, grotendeels van buiten de gemeente. Alle Katwijkse verenigingen die gebruik maken van het zwembad staan vierkant achter de nieuwbouwplannen.

     

Is uw partij Voor of Tegen de 'Katwijkse' overgangsregeling, gedurende de komende 1 à 2 jaar voor 16 en 17 jarige, omtrent de nieuwe alcoholwet, ingegaan op 1 januari 2014 jl.?
Het CDA staat achter de nieuwe alcoholleeftijd van 18 jaar. De gezondheid van jongeren staat voorop. Feit is echter dat al decennia generaties zijn opgegroeid met de huidige minimumleeftijd van 16 jaar. Hoewel dat sinds januari niet meer mag, is het naïef te denken dat jongeren van 16 en 17 geen alcohol meer zullen drinken. Daarop handhaven is een onbegonnen zaak. Het CDA zet daarom in op handhaving bij verkooppunten als winkels en sportkantines. De leeftijd waarop jongeren met alcohol in aanraking komen moet en gaat omhoog, maar je moet daar wel verstandig mee omgaan.

Eens op de stelling in het Witte Weekblad 'Het landelijk alcoholbeleid moet in Katwijk gefaseerd ingevoerd worden.' Toelichting:
Het CDA staat achter de nieuwe alcoholleeftijd van 18 jaar. De gezondheid van jongeren staat voorop. Feit is echter dat al decennia generaties zijn opgegroeid met de huidige minimumleeftijd van 16 jaar. Hoewel dat sinds januari niet meer mag, is het naïef te denken dat jongeren van 16 en 17 geen alcohol meer zullen drinken. Daarop handhaven is een onbegonnen zaak. Het CDA zet daarom in op handhaving bij verkooppunten als winkels en sportkantines. De leeftijd waarop jongeren met alcohol in aanraking komen, moet en gaat omhoog, maar je moet daar wel verstandig mee omgaan.

     

Is uw partij Voor of Tegen het huidige groenbeleid waarbij elke vernieuwing, bestaande bomen worden gekapt en nieuw worden terug geplaatst? Voorbeelden: de Hoorneslaan en de Vliet.
Bij herinrichting van de buitenruimte moeten bomen zo veel mogelijk gespaard worden. Soms lukt dat echter niet, zoals bij de Hoorneslaan in Katwijk of de Vliet in Rijnsburg. Dat is spijtig. Belangrijk is dat er bomen worden teruggeplaatst. Ook al duurt het even voordat die volgroeid zijn, het draagt bij aan een groene leefomgeving. Het CDA wil de groenvoorzieningen op peil houden. Wij zijn tevreden wanneer bewoners het groen in hun omgeving beoordelen als 'voldoende tot goed'.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de vraag te onduidelijk was geformuleerd, waardoor de beantwoording niet eenduidig is te interpreteren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de verbouwingen/veranderende functies van de Terp in Valkenburg?
Het plan voor het dorpshuis in Valkenburg is zeer enthousiast ontvangen bij zowel de klankbordgroep als de achterban. Het dorpshuis wordt een plaats van ontmoeting en ontspanning in het hart van Valkenburg

     

Is uw partij Voor of Tegen de ontwikkeling en plaatsen van windmolens langs de kust van Katwijk-Noordwijk, ongeacht de 12-mijlszone (22 kilometer) of verder?
Wij zijn voorstanders van het plaatsen van windmolens, maar wel ver genoeg uit de kust (de 12-mijlszone). Rentmeesterschap is een kernwaarde van het CDA. We moeten als samenleving overschakelen naar andere vormen van energieopwekking en energiegebruik. Tegelijkertijd hechten we aan het vrije zicht op de zee vanaf de boulevard. Wij steken in op een oplossing die ook in de uitvoering duurzaam is: windmolens oke, maar dan zodanig dat het vrije zicht op de zee niet 'vervuild' wordt. Dat is misschien duurder, maar dat is dan een investering in kwaliteit.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Een windmolenpark in zee is goed voor het imago van Katwijk.' Toelichting:
Rentmeesterschap is een kernwaarde van het CDA. Het CDA heeft dan ook een heldere visie op duurzame energie: we moeten als samenleving overschakelen naar andere vormen van energieopwekking en energiegebruik. Tegelijkertijd hechten we aan het vrije zicht op de zee vanaf de boulevard. Een lastig dilemma. Er moet geen windmolenpark komen omdat dat goed zou zijn voor ons imago. Liever steken we in op een oplossing die ook in de uitvoering duurzaam is: windmolens ok, maar dan zodanig dat het vrije zicht op de zee niet 'vervuild' wordt. Dat is misschien duurder, maar dat is dan een investering in kwaliteit.

     

Is uw partij Voor of Tegen een definitieve openstelling van de Westerbaan en het doortrekken van Zanderij/Cantineweg naar de Meeuwenlaan?
Een 3e ontsluiting voor Katwijk aan Zee is hard nodig. De plannen voor de Westerbaan lijken strijdig met de regels van Natura 2000. De belangen van dit natuurgebied dreigen nu belangrijker te worden dan de verkeersveiligheid van de Katwijkse inwoners. Met die afweging is het CDA het absoluut niet eens. Voor het Westerbaantracé moet de komende periode een passende oplossing worden gevonden. Maar boven alles moet worden voorkomen dat doorgaand verkeer opnieuw door de Zanderij wordt geleid. Wat het CDA betreft is dat onacceptabel voor de bewoners van de wijk.

     

Is uw partij Voor of Tegen een striktere handhaving op overlast van honden en paarden op de openbare weg, uitlaatplekken, stranden en het duingebied?
Overlast van honden en paarden moet worden voorkomen, want het wekt veel ergernis op bij burgers. Het CDA wil daarbij insteken op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Het is ondoenlijk om achter elke poepende hond met controleurs aan te lopen . Wie een hond of paard heeft, is er verantwoordelijk voor om overlast te voorkomen. Daar mogen we elkaar op aanspreken.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische auto's?
Elektrische auto's dragen bij aan duurzaamheid. Het CDA wil de aarde graag goed en gezond doorgeven aan volgende generaties. We zijn daarom voorstander van ontwikkelingen als de elektrische auto. Meer oplaadpunten in de gemeente maakt de stap voor inwoners om voor zo'n auto te kiezen eenvoudiger.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor- of Tegenstander van een vuurwerkverbod waarbij tijdens de jaarwisseling uitsluitend nog door professionals georganiseerd vuurwerk afgestoken wordt?
Nederland is een land rijk aan tradities. Vuurwerk is er daar eentje van. Vuurwerk brengt echter jaarlijks veel schade, aan het milieu en door verwondingen. Helaas wordt er in de nieuwjaarsnacht ook veel gesloopt. Toch zijn we tegen een totaalverbod. Wij zijn er geen voorstander van om overal verboden voor in te stellen. Wel moet de overlast worden verminderd. Dat kan door vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld in winkelcentra en gebieden waar veel ouderen wonen. Met elkaar moeten we leren verstandig met vuurwerk om te gaan.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van parkeergebieden en verhogen van tarieven, nadat de 'Dijk in Duingarage' is opgeleverd/gerealiseerd?
Het CDA wil dat parkeren betaalbaar blijft. De auto is geen melkkoe en de middenstand heeft het al moeilijk genoeg. Je jaagt winkelend publiek weg met hoge parkeertarieven.

     

Is uw partij Voor of Tegen een uitgebreider aanbod van activiteiten, naast de reguliere zoals voor/najaarsfeesten, voor alle burgers van Katwijk in het algemeen en specifiek voor 16+ en 65+?
Het is geen taak van een gemeente om feesten te organiseren. Er zijn al heel wat evenementen in onze gemeente. Een uitbreiding van dat aanbod moet de keuze zijn van de inwoners zelf. Het CDA vindt het wel belangrijk dat dit niet ten koste gaat van andere inwoners. Zij mogen daar geen overlast van ondervinden.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Bioscoop/Theatervoorziening in Katwijk, dat staat beschreven in het Masterplan?
TriPodia heeft de afgelopen jaren veel inspanningen verricht voor een aansprekende theaterprogrammering. Dat blijkt in Katwijk echter onvoldoende aan te slaan. Daar moeten we de goede conclusies uit trekken. Wat het CDA betreft komt er in het centrum van Katwijk aan Zee geen nieuwe theatervoorziening. Wel zijn wij voorstander van de bouw van een centrale bibliotheek in het centrumgebied, met VVV en grand café. Wat ons betreft wordt dat een plaats van ontmoeting, cultuur en educatie. Het gebouw biedt ruimte voor het culturele programma van de bibliotheek, met lezingen en films. Een zaal met 100 stoelen volstaat daarbij.

Eens op de stelling in het Witte Weekblad 'Katwijk is toe aan een nieuw theater.' Toelichting:
Wie naar het theater gaat, wil dat graag in een uitnodigende omgeving. Ondanks de enorme inspanningen van TriPodia slaat die locatie als theatervoorziening in Katwijk onvoldoende aan. Het CDA ziet een kans door een klein theater te combineren met een nieuwe bibliotheek. Een moderne bibliotheek is veel meer dan een vindplaats voor boeken, maar ook een ontmoetingsplaats. Door functies te combineren kan zo'n pand multifunctioneel gebruikt worden. Plaatsen we het pand ergens in het centrum, dan maken we een dubbelslag. Winkelhart en Cultuurhuis versterken elkaar dan. Dat is van levensbelang voor de vitaliteit van het centrum van Katwijk aan Zee.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Zeejachthaven?
In 2011 heeft het CDA zich uitgesproken tegen de plannen die er toen lagen. Een haven mag er alleen komen als deze past bij de schaal en identiteit van Katwijk, zonder financiële risico's, grootschalige woningbouw en/of overbelasting van ons wegennet.


     
Twee extra 'open' vragen


Aan welk onderwerp hecht uw partij een grotere meerwaarde qua belangrijkheid? Top 8.(selectie van de 8 onderwerpen door stemwijzerkatijk.nl)

1. Parkeerbeleid 2. Westerbaan 3. Katwijks Cultuurhuis 4. Windmolens 5. Nieuw Aquamar 6. Winkelopeningstijden 7. Zeejachthaven 8. Rijn Gouwe Lijn

Welk onderwerp vindt uw partij relevant genoeg, om in deze enquête naar voren te brengen, welke niet aan bod is gekomen in de voorgaande vragen?
CDA stelt de volgende vraag voor: Bent u Voor of Tegen het verlagen van subsidies op culturele voorzieningen? Antwoord: Tegen

Katwijk heeft een aantal pareltjes op het gebied van cultuur: Floraband en DVS acteren in de eredivisie van de korpsmuziek, het Katwijks museum is uniek in zijn soort, de bibliotheek een ontmoetingsplaats voor velen. Niets op bezuinigen dus!     
Stellingen uit het Witte Weekblad


Mensen met een uitkering moeten een tegenprestatie leveren.
EENS. Toelichting:
Voor het CDA is het belangrijk dat iedereen meedoet in de maatschappij. Werk blijft de belangrijkste factor om een bijdrage aan de samenleving te leveren. Soms staan mensen tijdelijk of voor langere tijd buitenspel. Het CDA vindt het belangrijk dat ook die mensen betrokken blijven bij de samenleving. Dat kan in de vorm van vrijwilligerswerk. Veel verenigingen hebben een tekort aan menskracht, dus alle hulp is welkom. Da's goed voor die vereniging, maar ook goed voor de betrokkene zelf. Die houdt binding met zijn omgeving en de samenleving, dat is de beste kans op het vinden van een nieuwe baan.

     

Bezuinigingen op Jeugd- en Thuiszorg zijn onaanvaardbaar. Gemeente moet geld bijpassen.
EENS. Toelichting:
Solidariteit is voor het CDA een belangrijk uitgangspunt. Wij vinden kwalitatieve zorg dicht bij mensen belangrijk. Er komen grote veranderingen op gemeenten af als het gaat om zorg voor jongeren en ouderen. Daar mag niemand de dupe van worden. Om die reden heeft het CDA met Janneke van Kruistum (huisarts in Katwijk aan den Rijn) en Fedde Jonkman (voorzitter WMO Adviesraad) deskundige kandidaten op haar kandidatenlijst geplaatst, om te waarborgen dat mensen niet in de knel komen. Het CDA reserveert extra geld om knelpunten door alle veranderingen in de zorg op te lossen.

     


Er moet meer budget voorzien worden voor startersleningen.
EENS. Toelichting:
Eén van de speerpunten voor het CDA is de economie. Als de economie goed draait, dan is er ruimte om nuttige zaken voor de samenleving te organiseren. De bouw is een belangrijke aanjager van de economie. Door strengere regels wordt het voor starters moeilijker om te investeren in een woning. Het CDA vindt het belangrijk dat jongvolwassenen zelfstandig een woning kunnen kopen. Daarom hebben we de afgelopen jaren steeds veel geld uitgetrokken voor startersleningen en we zullen dat de komende jaren blijven doen. Goed voor starters op de woningmarkt, goed voor de doorstroming in de woningmarkt, goed voor de economie.

     


De gemeente moet voorzien in meer sociale huurwoningen.
EENS. Toelichting:
Wie een dak boven z'n hoofd heeft, heeft een basis waaruit hij of zij een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Er is veel vraag naar betaalbare huurwoningen. Het CDA wil harde afspraken maken met Dunavie voor het realiseren van goede huurwoningen voor een passende prijs. Voor de komende 4 jaar zetten wij in op de bouw van ten minste 400 woningen voor senioren, zorgbehoevenden en voor mensen die de dupe dreigen te worden van strengere toelatingsregels voor sociale huurwoningen. Als locaties denkt het CDA aan de gemeentewerf in Rijnsburg, de Duinvallei en 't Duyfrak.

     


Er moet meer geld beschikbaar gesteld worden voor schuldhulpverlening.
EENS. Toelichting:
Eén op de twintig huishoudens in onze gemeente leeft onder de armoedegrens. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde, maar wat het CDA betreft zijn dat er veel te veel. Vooral in situaties waar kinderen bij betrokken zijn is armoede schrijnend. De gemeente heeft goede regelingen om mensen in financiële nood bij te staan. Het belangrijkste is echter goede begeleiding. Mensen moeten geholpen worden om op eigen kracht uit de schulden te komen én te blijven. Projecten als Grip op de Knip en Broodnodig zijn van onschatbare waarde en moeten worden versterkt.

     


De N206 moet ter hoogte van Katwijk aan den Rijn door een gesloten tunnel lopen.
EENS. Toelichting:
Maatregelen moeten duurzaam zijn voor mens én milieu. Onlangs waren de schadelijke gevolgen van fijnstof weer eens in het nieuws. Door ondertunneling van de N206 wordt de leefbaarheid in Katwijk aan den Rijn vergroot, ontstaat verbinding tussen de dorpsdelen en daarmee ruimte voor andere wensen zoals een evenemententerrein. Het CDA staat sympathiek tegenover tunnelvarianten. Ook de inpassing van de rest van de N206 langs Valkenburg mag niet worden vergeten. Of ondertunneling financieel haalbaar is weten we nog niet. De verschillende belangen, zoals goede zorg, goede voorzieningen en betaalbare lasten, moeten goed tegen elkaar worden afgewogen.

     
NIET in 'de Katwijkse Stemwijzer'


De lijsttrekker aan het woord.
Toelichting:
Het CDA is er voor mensen zoals u en ik: mensen die hard werken, omzien naar elkaar en zich verantwoordelijk voelen bij hun omgeving en de toekomst van onze kinderen. Het gaat het CDA om de samenleving en niet om de overheid. Mensen en hun organisaties moeten in staat worden gesteld om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dit vraagt om ruimte én vertrouwen. Het CDA wil juist hierin investeren. Door dit de komende jaren centraal te stellen, investeren we écht in de samenleving Want wie vertrouwen zaait, zal gemeenschap oogsten. Het CDA kiest voor een krachtig Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

     Politieke partijen

Klik op een partijlogo voor hun Standpunten.